Skip to main content

Kunskapsunderlag för fossilfri sjöfart

02 juni 2023

Detta kunskapsunderlag för fossilfri sjöfart är en del av det arbete som utförts inom ramen för Lighthouse fokusgrupp med samma namn. Rapportens innehåll och fokus kommer framför allt ur diskussioner inom ramen för Kunskapsunderlaget ska ge en förståelse för den omställning sjöfarten står inför men också ge praktisk och handfast nytta i omställningsarbetet för flera aktörer. Rapporten bygger till stor del på tidigare färdplaner och studier, men innehåller också nya analyser och sammanställningar där detta bedömts tillföra ny kunskap. 

Över tid förändras kunskapsläget, utvecklingen av lösningar går framåt, styrmedel utvecklas och med det även behovet av stöd till de aktörer som kunskapsunderlaget vänder sig till. Det är därför av stor vikt att fortsätta utveckla nytt material och nya verktyg, samt att uppdatera de delar av kunskapsunderlaget som bedöms vara till nytt i fortsatt arbete. 

Redaktör för arbetet
Karl Jivén, IVL Svenska Miljöinstitutet

I samarbete med
Lighthouse Fokusgrupp Fossilfri sjöfart och kollegor på IVL Svenska Miljöinstitutet


Dela på