Skip to main content

Målkonflikter inom sjöfartsområdet

15 Maj 2024

Sjöfart står för en rad olika utsläpp vilka kan påverka klimat, människors hälsa och miljö. För att minska sjöfartens utsläpp och påverkan har olika styrmedel skapats på global (IMO), regional (exempelvis EU) eller nationell nivå. I flera fall kan dock dessa styrmedel indirekt skapa nya utsläppskällor, något som beslutsfattare inte alltid tänkt på. Detta har vi i denna rapport valt att kalla målkonflikter. Syftet med rapporten var att identifiera ett antal målkonflikter inom sjöfart skapade av nya regelverk som inriktar sig mot att lösa ett hållbarhetsproblem med som leder till utsläpp och påverkan inom ett annat område. Ett ytterligare syfte var att analysera studier/rapporter producerade av Lighthouse (inom branschprogrammet Hållbar sjöfart) avseende om och hur målkonflikter behandlats. 

Totalt valdes sex olika målkonflikter ut vilka studerades närmare. 

Författare
Erik Fridell (IVL), Tobias Gustavsson Binder (IVL), Jesper Hassellöv (Chalmers), Ida-Maja Hassellöv (Chalmers), Erik Ytreberg (Chalmers) 


Dela på