Skip to main content

Psykisk ohälsa i sjöfarten, en prevalensstudie

30 juni 2022

Denna förstudie genomfördes inom ramen för Trafikverkets branschprogram Hållbar Sjöfart som drivs av Lighthouse med stöd även från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Förstudien genomfördes mitt under den för sjöfarten mycket påtagliga Covid-19 pandemin vilket påverkade studien i termer av kraftiga förseningar och bitvis dåligt dataunderlag. Detta till trots visade ändå förstudien på att psykisk ohälsa bland svenska sjömän drabbar runt 1 av 10 i sådan omfattning att man söker sig till öppenvården och ser man till slutenvården är siffran något högre. Tittar man på de befattningar som drabbas finner man manskap däck och manskap maskin följt av intendenturpersonal. Även fortsättningsvis kan antas att det finns ett stort mörkertal i prevalensen av psykisk ohälsa mot bakgrund av den kultur som råder i sjöfarten. Det återstår ytterligare arbete med att få det systematiska arbetsmiljöarbetet på plats överlag i sjöfarten och specifikt med stöd av AFS 2015:4 och utöver de rent fysiska riskfaktorerna ombord är man också medveten om effekten av stress och den fortsatt höga mentala arbetsbelastningen. Dock upplevs den egenskattade generella hälsan vara god hos ett litet urval av svenska sjömän. Fortsatt forskning bör studera effekterna av framför allt Covid-19 med speciellt fokus på den psykiska ohälsan och den ökade mentala belastningen.


Dela på