Skip to main content

Use of port State control inspection data from the Paris MoU to assess pressure from shipping on the marine environment:

28 Maj 2020

I denna rapport analyseras relationen mellan systemet för inspektion av fartyg vid hamnstatskontroller, implementerat av Paris MoU (Paris Memorandum of Understanding), och Havsmiljödirektivet (MSFD), som förpliktar EUs medlemsstater att uppnå en god miljöstatus i sina marina vatten. De 555 olika typerna av anmärkningar, som är beskrivna i Paris MoUs THESTIS, kallas här fortsättningsvis för anmärkningskoder (deficiency codes). Hur anmärkningskoderna relaterar till, det vill säga direkt eller indirekt påverkar, den marina miljön utforskas. 

Utförande parter: Chalmers, Linnéuniversitet, Havsmiljöinstitutet


Dela på