Skip to main content

Forskningsfinansärer

Läs mer …Forskningsfinansärer

  • Träffar: 1564

NRIA Maritime 2021

NRIA Maritime 2021 is about the future of the Swedish shipping sector, with a turnover above SEK 85 billion per year, directly employing around 30,000 people (indirectly    more than 100,000) and transporting more than 170 million tonnes of goods and 67 million passengers per year.

The focus is on how Swedish maritime research and innovation, with the right conditions, can facilitate a more sustainable and internationally competitive shipping sector contributing to important societal benefits.

The document was produced during 2020-2021 by key people and actors within the Swedish maritime sector, from universities and colleges, institutes, companies, maritime organisations and authorities, with project management from Lighthouse. Together, they own all the rights to this document. The content may be quoted if the source is clearly stated.

Skärmavbild 2023 02 14 kl. 15.05.35

 Upload

  • Träffar: 616

Lighthouse organisation

Lighthouse organisation

Lighthouse organisation består av grundarkommitté, styrelse, programkommitté och kansli. Nya medlemskap är möjliga i styrelse och programkommitté.

Grundarkommitté

I Grundarkommittén ingår de åtta parter (Svensk Sjöfart, Sjöfartsverket, VGR, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Chalmers, GU, KTH och LNU) som 2015 bildade Lighthouse andra fas. Inför tredje fasen (2022-2026) tecknades ett nytt Huvudavtal, med tillhörande verksamhetsplan, mellan dessa. Grundarkommittén har det övergripande ansvaret för Lighthouse inriktning och som part i Huvudavtalet har man även rätt att ingå i styrelse och programkommitté. Varje part bidrar finansiellt till verksamheten och har rätt att utse en ledamot i grundarkommittén.

Styrelse

Lighthouse styrelse tar beslut om årlig budget och verksamhet, förstudier och projekt och fastställer projektförslag till Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver (beslut tas av Trafikverket).
I Lighthouse tredje fas, då verksamheten ska breddas och utvecklas, ska Lighthouse arbeta aktivt för att för knyta till sig fler relevanta aktörer (företag, institut, universitet, etc). Nya medlemmar godkänns av styrelsen efter följande kriterier: En ny medlem ska ha goda förutsättningar att bidra med substantiella värden till Lighthouse verksamhet, ansluta sig lojalt till Lighthouse samt arbeta för förverkligande av Lighthouse syften, mål och vision.
Medlemskap finns på två nivåer och man ansluter sig för minst 24 månader:

  • Nivå 1 innebär rätt att ha ledamot i styrelse och i programkommitté. Medlemmen bidrar med minst 100 000 per kalenderår.
  • Nivå 2 innebär rätt att ha ledamot i programkommitté. Medlemmen bidrar med minst 50 000 kr per kalender år eller minst 50 timmar per år utöver programkommittémöten.

Programkommitté

Programkommittén ska ha en sammansättning av ledamöter som ger god kunskap om såväl nuvarande som framtida behov inom sjöfartsbranschen samt en tvärvetenskaplig maritim kompetens. Dess uppdrag är att generera och utvärdera förslag på både Lighthouse-förstudier och projektförslag till branschprogrammet Hållbar sjöfart. Medlemmarna i programkommittén utbyter också information och erfarenheter sinsemellan och främjar och initierar samverkan mellan olika aktörer. Man är också bollplank till Lighthouse kansli om övrig verksamhet som seminarier, arbete i fokusgrupper etc.

Kansli

Lighthouse kansli består av en verksamhetschef, en kommunikationsansvarig och en koordinator. Kansliet koordinerar branschprogrammet Hållbar sjöfart, arrangerar seminarier och workshops, driver fokusgrupper och Lighthouse traineeprogram. Verksamhetschefen har därutöver flertalet nationella och internationella uppdrag i referensgrupper och styrelser. Lighthouse kansli bedriver också omvärldsbevakning och kommunicerar aktuell och relevant forskning och innovation till maritima sektorns aktörer och andra intresserade.

Läs mer …Lighthouse organisation

  • Träffar: 1256