Skip to main content

Slutrapport I.hamn

27 October 2023

Ett centralt resultat från I.hamns-projektet är en vision och ett koncept för den hållbara hamnen. Detta har uttryckts genom en fokusering på hamnen som transportnod, energinod och digital nod i kombination med ett fokus på hamnens operationer. Därtill har projektet beaktat, och identifierat möjligheter baserat på krav som hamnens besökare och samhället i stort ställer. Som vägledande för innehållet i konceptet har också en förankring skett i FN:s hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, SDG:er). Vidare har konceptet för den hållbara hamnen som utvecklats inom ramen för I.hamn varit drivande för både struktureringen av, och innehållet i, färdplanen för den hållbara hamnen som tagits fram tillsammans med Lighthouse Fokusgrupp Hamnar. Konceptet för den hållbara hamnen har även influerat den satsning som Vinnova nu gör på systemdemonstratorer för den hållbara hamnen. 

Under den tre-årsperiod som innovationsprojektet pågått har ett relationskapital mellan hamnarna utvecklats relaterat till de frågor som adresserats och Sveriges små och medelstora hamnar har fått ett forum för erfarenhetsutbyte och för att göra sin röst hörd. Det har inneburit att deltagande hamnar uttryckt en stark vilja att fortsätta med arenan för de svenska hamnarna orkestrerat av de tre neutrala partnerna RISE, Göteborgs universitet och Chalmers – från ett I.hamn till ett I.hamn 2.0. I denna rapport beskrivs också arrangemanget för en sådan ansats för I.hamn 2.0, där vi tagit med oss om positiva erfarenheter från de tre år (2020-2022) som I.hamn pågått. 

Författare 
Sandra Haraldson, Mikael Lind, Zeeshan Raza, RISE, Research Institutes of Sweden 
Fredrik Olindersson, Chalmers tekniska högskola 
Johan Woxenius, Göteborgs universitet 


Dela på
Senaste nytt