Skip to main content

Om Lighthouse


Om Lighthouse

Lighthouse forsknings- och innovationsaktiviteter är inriktade på att möta industrins och samhällets behov. I grunden finns de transportpolitiska målen om att säkerställa en effektiv och långsiktigt hållbar och säker transportförsörjning i hela landet där ingen dödas eller allvarligt skadas och där miljökvalitetsmål uppnås. Vårt arbete är indelat i tre huvuduppgifter:
Forskningssamverkan och nätverk
Lighthouse skapar triple helix-samverkan mellan lärosäten, näringsliv och myndigheter. Detta sker genom seminarier, match-making, förstudiesamarbeten och fokusgrupper. Vi erbjuder och utvecklar också nätverk för diskussioner om pågående forskning, utveckling och innovation för att identifiera behov och skapa strategiskt fokus. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera via länk i nyhetsbrevet eller via e-post till kontaktinformation som anges i nyhetsbrevet, och vi kommer omedelbart att radera dina användardata.
Program
Lighthouse har i tio prioriterade områden beskrivit utmaningar respektive behov av forskning, utveckling och innovation. Detta delges forskningsfinansiärer och andra relevanta aktörer i syfte att få den maritima sektorn inkluderad i FoI-program av mer generell eller generisk karaktär samt bidra till att skapa specifika maritimt riktade FoI-program. Vi deltar också aktivt i arbetet att utforma de svenska inspelen till EU:s ramforskningsprogram. Sedan mars 2019 driver Lighthouse också Trafikverkets tioåriga branschprogram Hållbar sjöfart. Vi driver dessutom ett traineeprogram för Naval Architecs.
Kommunikation
Lighthouse synliggör och skapar intresse för svensk maritim forskning, utveckling och innovation genom hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, pressmeddelanden, popularisering av forskning etc. Lighthouse sprider resultat från svensk och internationell forskning och innovation inom det maritima området.

Varför gör vi det här?

Idag transporteras 90 % av alla varor till sjöss. Transportsektorns samlade utmaning är att kunna möta en kraftigt ökad efterfrågan på transporter och samtidigt utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem. Detta är en förutsättning för att fortsätta skapa samhällsnytta på sikt. Det förutsätter samtidigt en förnyelse av transportsystemets alla delar, och det i en högre takt än tidigare, såväl inom trafikslaget sjöfart som vad avser sjöfartens roll och funktion i ett sammanhållet transportsystem.

En viktig fråga för en konkurrenskraftig och hållbar maritim sektor på såväl kort som lång sikt är också kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Forskning och utbildning hör intimt ihop. För att kunna erbjuda utbildning i framkant är det nödvändigt med forskning i världsklass. Forskning, innovation och kompetensförsörjning ställer också höga krav på god utbildning, varför utbildning är centralt för en hållbar maritim sektor.

Sjöfart och marin teknik – ett svenskt styrkeområde

Svenska rederier och marintekniska företag ligger långt fram vad gäller utveckling och anpassning till internationella utmaningar. Svenska akademier och institut inriktade på sjöfartsfrågor är också i yttersta framkant när det gäller forskning och innovation. Möjligheterna för innovativa företag, rederier, marintekniska företag, akademi och offentliga aktörer är betydande på en växande global marknad. Inom Lighthouse kan vi verka tillsammans inom breda områden från näringsvillkor och affärsmodeller till nya innovationer inom logistik, navigation, energieffektivitet och nya bränslen. Nära samarbete ger bättre förutsättningar för att nå framgång i exempelvis EU:s ramprogram för forskning och innovation – Horisont Europa. Svensk sjöfart kan genom att fokusera på att bli en ännu starkare kunskapsindustri befästa sin position och ta en ledande roll i utvecklingen av framtidens sjöfart.