Skip to main content

H2 – by the book

19 februari 2024

H2 – by the book är ett projekt som syftar till att analysera och klargöra de steg som ingår i den alternativa designprocessen för vätgasdrivna fartyg, enligt MSC.1/Circ.1455 Guidelines for the approval of alternatives and equivalents as provided for in various IMO instruments

Projektet har utgått från ett verkligt fallfartyg, Beluga 24, som är ett höghastighetspassagerarfartyg som planeras att utrustas med bränsleceller och komprimerad vätgas som bränsle. Fartyget omfattas av EU-direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, som i svensk rätt införlivats genom Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:120) om passagerarfartyg på inrikes resa. I brist på specifika regler för vätgas, ett bränsle med låg flampunkt, blir de funktionskrav som finns i IGF-koden dimensionerande. Interimriktlinjer för vätgas är dock på väg att tas fram inom IMO. 

Projektet diskuterar statusen för existerande och kommande regelverk och riktlinjer för vätgasbaserade fartyg, samt hur designprocessen för andra fartygstyper skulle skilja sig. Slutsatserna är att processen för alternativ design är komplex och resurskrävande men att det samtidigt inte bör komma som en överraskning att mål- och funktionsbaserade regelverk är svåra att uppfylla när det saknas preskriptiva regler att följa – en kritisk del av arbetet är att etablera acceptanskriterier som motsvarar en konventionell design. Samtidigt sker en snabb utveckling av preskriptiva regler för vätgas som kommer underlätta designprocessen framöver. I de genomförda riskanalyserna har det antagits att marinanpassad, certifierad och typgodkänd utrustning har använts, det har förenklat genomförandet. Några områden behövde utvärderas ytterligare men det har varit möjligt att hitta lösningar som minskar risken i faroområden om identifierats som hög- och medelrisk. Projektet föreslår också några områden för fortsatt forskning så som, standardisering av bedömningskriterier vid de initiala riskanalyserna, bedömning av vätgasutsläpp via ventmast, certifiering och godkännande av fartyg som omfattas av TSFS 2017:26 och utveckling av slutgiltig design. Förutom denna rapport har en Quick Guide tagits fram för att klargöra de viktigaste stegen i den alternativa designprocessen. 

Författare: Tobias Olsson, Jonatan Gehandler, Joanne Ellis, Ellinor Forsström, RISE Reserach institutes of Sweden 

I samarbete med GreenCityFerries, Transportstyrelsen, DNV och Uppsala universitet 


Dela på