Skip to main content

Hållbara transportinköp för ökad sjöfart

29 augusti 2023

Sjöfarten har en viktig roll i ett effektivt och hållbart transportsystem, där det tillverkande företaget spelar en nyckelroll för att möjliggöra överflyttning från väg till sjöfart med god miljöprofil. Syftet med projektet har varit att ta fram kunskap och metodik för att identifiera hållbara sjöfartslösningar och ställa relevanta hållbarhetsrelaterade krav vid transportinköp. I projektet har vi i två fallstudier undersökt hur miljö- och servicekrav ställs i de olika stegen i transportinköpsprocessen och hur prioritering sker mellan miljö, logistik och ekonomi, vilket påverkar möjligheten att finna effektiva sjöfartlösningar. Erfarenheter från studien har mynnat ut i en metodik för utvärdering av godsflöden till nytta för tillverkande företag inför kommande transportupphandlingar. Metodiken bygger på inköpsprocessens sju steg och lyfter fram barriärer för ökad användning av hållbar sjöfart samt viktiga punkter att ifrågasätta för att överkomma dessa hinder. 

Författare Linda Styhre, IVL Svenska Miljöinstitutet Jonas Flodén och Elisabeth Karlsson, Göteborgs universitet 


Dela på