Skip to main content

EU: 36 punkter och 550 miljoner euro för friskare och renare hav

06 oktober 2017

Vid  konferensen om vårt hav (Our Oean 2017) som EU stod värd för i Malta (5–6 oktober) har Europeiska unionen åtagit sig att genomföra 36 konkreta åtgärder för att främja hälsosammare, renare, säkrare och tryggare hav. Kostnaderna för dessa åtgärder uppgår till över 550 miljoner euro och de omfattar verksamhet i hela världen.

Nedan listas några av punkterna som berör sjöfart. Hela listan finns här.

• 37,5 miljoner euro för att garantera sjöfartsskydd och motverka piratdåd utmed Afrikas sydostkust och i Indiska oceanen. Medlen kommer att användas för genomförande av fyra regionala organisationer (Igad, Comesa, EAC och IOC) i samarbete med UNODC, Interpol och FAO. Programmet stöder initiativ som avser alternativa försörjningsmöjligheter i kustområden i Somalia där piratdåd förekommer, utredningskapacitet på nationell och regional nivå, fängelsereformer, kapacitet när det gäller lagföring och domstolsväsende, förhindrande av olagliga finansiella flöden, bekämpning av penningtvätt, diverse andra sjöfartsrelaterade uppgifter samt en regional mekanism för samordning och utbyte av sjöfartsinformation.

• 4 miljoner euro kommer att investeras i unionens satellitövervakningsprogram Copernicus för att stödja EU-organ och EU-medlemsstater i övervakningen av oljeförorening och storskaligt kommersiellt fiske (inbegripet bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske) i Nordatlantens östra del, Medelhavet, Östersjön, Nordsjön, Svarta havet, Stilla havet och runt Kanarieöarna. Inom ramen för Copernicusprogrammet kommer man också att erbjuda nya tjänster för att stödja brottsbekämpning och sjöfartssäkerhet i isbelagda områden.

• Fortsatt stöd för sjöfartsskyddet i Guineabukten, bland annat genom Guinea Inter-Regional Network och lanseringen av två nya program: SWAIMS-programmet (Support to West Africa Integrated Maritime Security), till ett värde av 29 miljoner euro, och programmet för att förbättra hamnsäkerheten i västra och centrala Afrika till ett värde av 8,5 miljoner euro.

• 1 miljon euro 2017 för att stödja uppgraderingen av IKT-systemen hos EU:s sjöfartsmyndigheter och underlätta samarbetet dem emellan. Dessutom tillkännagav Europeiska unionen att man skulle bidra med 80 000 euro till främjande av samarbete mellan kustbevakningsmyndigheter i Europa.

• Lanseringen i september 2017 av en prototyp till ett övervakningsverktyg för upptäckt av fartyg för att avslöja omfattningen av mänsklig verksamhet till sjöss. Verktyget ”Search for Unidentified Maritime Objects” (SUMO) är en programvara som automatiskt analyserar data från radarbildsatelliter för att lokalisera fartyg som inte är längre än 1 meter, också nattetid eller när det är mulet. SUMO-verktyget har öppen källkod för att främja bruket hos användare och utvecklare och för att underlätta internationellt samarbete med kartläggning av fartygsrutter, övervakning av sjöfartens intensitet, identifiering av förorenande fartyg, övervakning av fisket, bekämpning av piratdåd och smuggling samt kontroll av sjögränserna.

• Utkast till åtgärder under 2017 för att minska utsläppen av fartygsgenererat avfall och lastrester i havet.

• Mer än 250 miljoner euro för att finansiera havs- och sjöfartsforskning under 2017. Detta innefattar 40 miljoner euro för att stödja utsläppssnål och avancerad vattenvägtransport och över 30 miljoner euro för havsenergi. Dessutom har EU meddelat att man kommer att bidra med 12 miljoner euro i stöd till två nya innovationsprojekt om rengöringinsatser för att bekämpa marint skräp och andra föroreningar. Slutligen har Europeiska unionen tillkännagivit ett stöd på över 50 miljoner euro till BlueMED-initiativet för samarbete om ett sunt, produktivt och motståndskraftigt Medelhavsområde genom vetenskap och forskning.

• Ett investeringsinitiativ på 14,5 miljoner euro 2017 för att främja en hållbar blå ekonomi i Europeiska unionen. Cirka 8 miljoner euroav medlen ska användas till startbidrag för nya projekt med stor potential i de nya sektorerna för blå ekonomi i hela EU. För att bättre övervaka och bekämpa marint skräp kommer ytterligare 2 miljoner euro att gå till stöd för innovativ teknik för att övervaka och/eller bekämpa marint skräp i farvatten i hela Europeiska unionen. Dessutom kommer 3 miljoner euro att gå till att främja projekt för partnersamverkan i Medelhavsområdet, t.ex. mellan institut för sjöfartsutbildning, företag inom den blå ekonomin och lokala fiskesamhällen. Slutligen kommer 1,5 miljoner euro att anslås för att återställa havs- och kustekosystem i Medelhavet.

• Europeiska unionens avsikt att utveckla ett pilotprojekt för ett blått forskningsmoln (Pilot Blue Science Cloud) som ska modernisera processen för att få tillgång till, förvalta och använda marina data, i syfte att förbättra hanteringen av stora mängder av olika marina data och sjöfartsdata med hjälp av molnteknik. Det blå molnet är dessutom avsett att ytterligare främja arbetet mellan forskare i EU och deras internationella partner. Molnteknik kan förbättra globala och regionala havsobservationer och havsprognoser, vilket främjas inom ramen för G7:s initiativ för havens och oceanernas framtid och som en del av den globala ansträngningen att åstadkomma ett förbättrat globalt system av jordobservationssystem (Geoss).

• Ett projekt på 10 miljoner euro med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om begränsning av klimatförändringarna inom havssjöfarten. Projektet syftar till att inrätta fem center för sjötekniskt samarbete (Maritime Technology Cooperation Centre (MTCC)) – ett i var och en av målregionerna Afrika, Asien, Latinamerika, Västindien och Stillahavsområdet – och därigenom skapa ett globalt nätverk. Nätverkets uppgift är att göra det möjligt för utvecklingsländer i dessa regioner att ta fram åtgärder för energieffektivitet på sjötransportområdet.

• 1,5 miljoner euro för att minska sotutsläppen i Arktis. Syftet med projektet är att stärka det internationella samarbetet för att skydda den arktiska miljön.


Dela på