Skip to main content

LASH FIRE ska minska antalet bränder

18 november 2019

37 allvarliga bränder på 15 år. Inte undra på att EU satsar drygt tolv miljoner euro på att förbättra brandsäkerheten på bilfärjor.
– 90 procent av bränderna på lastdäck uppstår i lasten, framför allt i el-anslutna lastbilar. Däri ligger en stor utmaning, säger Franz Evegren på RISE som koordinerar projektet LASH FIRE.

Adriatiska havet, 28 december 2014. Brand utbryter på bildäck på den fem år gamla ropax-färjan Norman Atlantic. Av drygt 500 personer ombord dör 31. Färjan totalförstörs. Stilla havet, nyårsafton 2018. Brand utbryter på bilfraktaren Sincerity Ace. Fem av 21 besättningsmän dör och 3 500 Nissanbilar förloras.

Listan över de senaste årens bränder på roro-fartyg börjar bli lång och det finns inga tecken på att den inte kommer att fortsätta växa. Något måste alltså göras, och det är här LASH FIRE kommer in i bilden. Under fyra år satsar EU 12 miljoner euro på projektet där 26 partners från 13 EU-länder ska utveckla maritima brandsäkerhetslösningar genom innovativ teknik, operationer och applikationer.

– Mellan 2006 och 2015 inträffade 32 allvarliga bränder i lastutrymmen på roro-passagerarfartyg.  LASH FIRE, som även inkluderar roro-lastfartyg, har målet att minska antalet bränder med 50 procent jämfört med den siffran. Bränder kommer att upptäckas tidigare och brandhanteringsförmågan ombord kommer att förbättras, säger Franz Evegren, projektledare på det svenska forskningsinstitutet RISE som koordinerar projektet.

Konsortiet inkluderar industri, forskningsinstitut, universitet, tillsynsmyndigheter och branschorganisationer – från södra Spanien till Sverige, Norge och Finland.

– Jag skulle vilja påstå att vi på RISE är världsledande vad gäller brand på roro-fartyg, ingen har i varje fall gjort mer än oss inom området. Till det här projektet har vi handplockat de bästa experterna på europeisk nivå.

Tillsammans har 20 utmaningar mejslats fram. Viktigast? Franz Evegren funderar några sekunder, kommer sen på att fasta släckningssystem saknas på fartygs väderdäck eftersom som man historiskt tyckt att det inte finns någonstans att installera dem.

– Samtidigt är det där man placerar mycket brandfarligt gods. Med tanke på de fartygsbränder vi sett så vore det rimligt att större möjligheter skapas både för att detektera och släcka sådana bränder. Detektion i lastutrymmena är överhuvudtaget viktigt. Här finns många nya tekniker att använda sig av, många som regelverken inte anammat. Till exempel fiberoptiska kablar, vilket är en teknik vi undersöker.

– Elanslutningar är en annan utmaning. 90 procent av bränderna på lastdäck uppstår i fordonen. Lastbilar med kylenheter är ett stort problem. Vi har också en reformation i fordonsflottan med nya energibärare. Hur ska till exempel batterifordon laddas på ett säkert sätt?

Inom LASH FIRE kommer man även att fortsätta att undersöka möjligheterna för identifiering och visualisering av olika typer av fordon och brandfaror ombord med hjälp av drönare, vilket är en fortsättning på den av Lighthouse finansierade förstudien ”Indoor positioning on ro-ro vessels. De olika typer av lösningar som utvecklas inom projektet kommer att leda till lagstiftningsförslag, bedömda och validerade i enlighet med IMO:s metod för regelrevision.

– Processen tar både hänsyn till kostnadseffektivitet och riskreduceringspotential och säkerställer det inte kommer att krävas lösningar som är allt för kostsamma för redarna.

Ingen redare vill äga nästa fartyg som brinner, ingen lastägare vill vara den som förlorar nästa last och ingen sjöman vill bli den näste som mister livet.
– Myndigheter, industri, forskare – alla vill åt samma håll. Därför tror jag LASH FIRE får stort genomslag. Eftersom hela värdekedjan är involverade dröjer det förmodligen inte länge innan lösningar från projektet finns på marknaden.


Fakta
Arbetet inom LASH FIRE (Legislative Assesment for Safety Hazards of Fire and Innovations in Ro-ro ship Environment) utgör en bas för revisionen av internationella maritima regelverk för brandskydd och ger europeisk industri kunskap att bygga säkrare och mer konkurrenskraftiga fartyg för en hållbar transportsektor.
Målen och det tekniska innehållet i projektet baseras på kritiska aspekter som sammanställts från en europeisk expertgrupp sammankallad av European Maritime Safety Agency, det pågående förändringsarbetet av internationella regelverk inom International Maritime Organization (IMO) samt omfattande erfarenhet inhämtad från roro-fartygsoperatörer.
LASH FIRE finansieras genom Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

På bilden: Norman Atlantic brinner 28 december 2014. En italiensk marinhelikopter evakuerar.
Foto: Italian Navy


Dela på