Skip to main content

Lighthouse förstudier för 2017 presenterade

16 december 2016

Positionering av fordon ombord Roro-fartyg, gröna sjötransporter, förbättrade prestandaprognoser och sjöfartens miljöprestanda. Det är frågor Lighthouse kommer lägga extra kraft på under 2017 och som presenterades under Lighthouse Workshop.

Som en del i arbetet för en hållbar maritim sektor initierar och koordinerar Lighthouse relevant forskning och innovation som utgår från industrin och samhällets behov. Det sker bland annat genom olika förstudier som Lighthouse driver. Inför 2017 har Lighthouse programkommitté och styrelse beslutat om fyra nya förstudier.

- Det känns väldigt spännande. De rör viktiga områden som speglar bredden i den maritima sektorn. Förstudierna har ett antal inledande parter men det finns utrymme för fler aktörer att engagera sig. Kontakta oss så hjälper vi till, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Förstudierna ska:

  • Bidra till att uppnå Lighthouse vision om en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö 
  • Bidra till att uppnå Lighthouse mål om väsentligt ökad forskningsfinansiering till den maritima sektorn 
  • Öka samarbetet mellan parter i Lighthouse programkommitté och inom Lighthouse nätverk 
  • Ge ett tydligt och konkret resultat som är till gagn för Lighthouse verksamhet och partners i form av ett större projekt, program eller större ansökan 
  • Engagera nya externa aktörer 

Positionering av fordon ombord RoRo-fartyg 
Att lasta ett RoRo-fartyg är en komplex uppgift och industrin har efterlyst ett system som kan automatisera insamlandet av fordonspositionsdata och som kan registrera fordonen ombord på fartygen. Ett sådant system skulle kunna ge ett snabbare arbetsflöde och genom att systemet vet var exempelvis gasdrivna eller batteridrivna fordon står skulle även eventuell brandbekämpning ombord ett fartyg förbättras. Tack vare positions- och fordonsuppgifter kan också fartygets stabilitet optimeras vid lastning. Målet med förstudien är att identifiera ett möjligt koncept för att kunna positionera fordon ombord på RoRo-fartyg. 
Inledande parter: Viktoria Swedish ICT, Wallenius Wilhelmsen Logistics, Stena Teknik 
Prioriterat område: Maritim informatik • Sjösäkerhet 

Grön sjötransport – förutsättningar för konceptet “grön frakt”-tjänster på sjön 
Inom flera sektorer har klimatneutrala transporter utvecklats och marknadsförts genom att införa andra systemsynsätt. Det övergripande målet med förstudien är att initiera en marknadsdriven introduktion av klimatneutrala bränslen inom sjöfarten. Förstudien ska klargöra tekniska, praktiska, ekonomiska och marknadsmässiga aspekter som är relevanta för den maritima sektorn och dess kunder och ge kunskap om hur man skulle kunna introducera andelar av klimatneutrala bränslen i befintligt tonnage. 
Inledande parter: IVL - Svenska Miljöinstitutet, Handelshögskolan i Göteborg 
Prioriterade områden: Integrerade transportsystem och affärsmodeller • Värdering och minimering av sjöfartens klimat, miljö- och hälsoeffekter • Alternativ energi för fartygs framdrivning och energiförsörjning 

Beräkning av transportarbete och emissioner i MRV 
EU:s system, Monitoring, Reporting, Verifying (MRV), innebär att fartyg som rör sig i vattnen runt EU skall redovisa CO2-emissioner och transportarbete. Förstudien ska svara på hur MRV-data ska kunna användas av den maritima sektorn för beräkningar av miljöprestanda för sjöfart. Förstudiens övergripande mål är att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och ge en ökad förståelse för branschens utmaningar kring MRV. 
Inledande parter: IVL - Svenska Miljöinstitutet, Chalmers 
Prioriterade områden: Värdering och minimering av sjöfartens klimat, miljö- och hälsoeffekter • Incitamentsdriven omställning till en hållbar sjöfart 

Förbättrade prestandaprognoser och driftsoptimering av fartyg 
När nya fartyg ska byggas finns behov av att utvärdera designer och jämföra olika koncept. Nuvarande metoder att förutsäga fartygs prestanda behöver förbättras för att möta nya krav. Lösningen är utveckling av hybridmetoder där experiment och datorsimuleringar kombineras för att säkerställa trovärdiga prognoser. Dessutom behöver fartyget designas för att bli energieffektivt i vågor och olika lastkonditioner. Förstudien ska formulera ett forskningsförslag som på sikt ska leda till förbättrade testmetoder för att förutsäga fartygs prestanda. 
Inledande parter: SSPA, Chalmers, KTH, Stena 
Prioriterat område: Innovativa fartygskoncept och farkostteknik 


Dela på
Senaste nytt