Skip to main content

Rapport efterlyser tydligare svensk hamnpolitik

28 oktober 2019

Hamnverksamhet är främst en kommunal angelägenhet och behandlas inte som en tydlig del i det nationella transportsystemet. En tydligare och mer sammanhållen roll för hamnar på nationell nivå skulle kunna bidra till ökad uppfyllelse av de svenska transportpolitiska målen, skriver Trafikanalys i en ny rapport.

Den svenska hamnpolitiken är minimalistisk, konstaterar Trafikanalys i rapporten Hamnar i fokus. I EU och många av dess medlemsstater har hamnarna sedan länge haft en tydlig roll i transportpolitiken och kommissionen har fattat en rad policybeslut (visserligen ofta rådgivande) kring hur hamnarna bör utvecklas och styras. I Sverige är det istället kommunerna som finansierar, äger och styr våra större hamnar, vilket medför att det statliga inflytandet över planering, lokalisering och utveckling av hamnarna är begränsat.

”Det faktum att hamnverksamhet dock inte behandlas som en tydlig del i det nationella transportsystemet, utan främst är en kommunal angelägenhet, riskerar bland annat leda till att angelägna investeringar i anslutning till hamnar av betydelse för såväl sjöfarten som för anslutande transporter förbises eller faller mellan stolarna i planeringsprocessen”, skriver Trafikanalys i rapporten som är tänkt som ett kunskapsunderlag för det transportpolitiska utvecklingarbetet inom hamnområdet.

En del har gjorts eller försökt att göras. Trafikanalys nämner beredningen inför den s.k. hamnutredningen där regeringen framhöll att en förbättrad infrastruktur till hamnar som är centrala för det svenska transportsystemet bör övervägas. Även Trafikutskottet har utryckt samma sak, men trots det har åtgärder och investeringar mestadels uteblivit.

”Vi kan konstatera att åtgärder och investeringar i infrastruktur för sjöfarten i den nationella åtgärdsplaneringen har varit förhållandevis få under de senaste planeringsperioderna. Detta trots politiska uttalanden om vikten av en förbättrad infrastruktur av betydelse för sjöfarten och målsättningar om överflyttning av gods från väg till bland annat sjöfart”, skriver Trafikanalys.

Trafikanalys skriver vidare att både regeringens maritima strategi, liksom den nationella godstransportstrategin, pekar ut sjöfarten en viktig del för att åstadkomma ett effektivt transportsystem och att hamnarna är viktiga som noder för omlastning. Frågan om hamnarnas roll är alltså fortsatt aktuell. Intressenter och företrädare för svensk hamnverksamhet har i olika sammanhang ”efterlyst ett mer nationellt perspektiv och mera samordning när det gäller planering och lokalisering av hamnar”. Det kan ligga nära till hands att efterfråga en statlig strategisk plan för hamnverksamhet som tas fram i samverkan mellan hamnarna och andra berörda aktörer, skriver Trafikanalys:

”En sådan plan skulle bland annat hantera och ta ställning till såväl hur det svenska hamnnätet ser ut i dag som hur det bör se ut och utvecklas inför framtida transportbehov. Samtidigt har vi konstaterat att ett sådant arbete förbereddes av den s.k. Hamnstrategiutredningen, men att det sedan inte togs vidare politiskt. Har det skett förändringar i omvärld eller politik som skulle göra att ett sådant arbete idag skulle kunna nå hela vägen fram till en hamnstrategi?”

Läs hela utredningen här


Dela på