Skip to main content

AI-based Fire safety system using Big Data

13 december 2022

Denna förstudie har inventerat och analyserat olika datakällor som finns ombord på moderna fartyg. I samband med kartläggningen har även en rimlighetsbedömning av datakällornas lämplighet ur ett säkerhetsperspektiv genomförts. Förstudien föreslår även aktiviteter som kan implementeras i större forsknings- eller innovationsprojekt.

Studien bygger på en framarbetad vision om autonomt brandskydd. På den lägsta nivån övervakas fartyget, människorna ombord samt lasten genom att samla in relevant data från ett flertal system som underlag för larm och beslut. Information på den här nivån kan vara både historisk (från underhållssystem och loggar) och insamlad i realtid (sensorer och givare). På nästa nivå adresseras ”Big Data”. Här integreras all den insamlade data för att ge ett snabbare och mer tillförlitligt brandlarmsystem. På högsta nivån används ”Big Data” för att skapa beslutsunderlag för befälen ombord; med möjlighet att föreslå möjliga åtgärder och eskaleringar. Ett automatiserat branddetektering kan ge information till befälhavare för manuellt beslutsfattande, samtidigt som principerna kommer att vara en förutsättning för att nå visionen om ett helt autonomt brandskyddssystem. Denna utveckling är dessutom en förutsättning för en framtida autonom fartygsdrift. 

Författare
Mikael Hägg, RISE Research Institutes of Sweden
David Schmidt RISE Research Institutes of Sweden
Johan Gregersson, Chalmers tekniska högskola
Kenth Sandell, Consilium Safety Group


Dela på