Skip to main content

Sjöfartens intresse av havsutrymme i ljuset av en ökad vindkraftsutbyggnad del 2 – spatiala aspekter och potentiella effekter på näringslivet

17 Maj 2024

Denna förstudie ger insikter som kan bidra till en mer holistisk förståelse av de potentiella utmaningar och möjligheter som uppstår vid integreringen av havsbaserad vindkraft i Sveriges marina miljöer. Förstudien analyserar de potentiella effekterna av en storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft på sjöfarten i svenska vatten genom att beakta spatiala effekter och konsekvenser för näringslivet. Den har genomförts genom spatiala analyser av kartor samt intervjuer av medlemmar i branschföreningen Svensk Sjöfart.

Genom kartor och analyser av AIS-data (Automatic Identification System), de statliga havsplanerna, Länsstyrelsens tjänst Vindbrukskollen samt utpekade riksintressen, undersöks potentiella intressekonflikter och risker för sjöfarten, särskilt med avseende på ruttdeviationer och minskat manöverutrymme. Analysen visar att havsbaserad vindkraft skapar nya risker för sjöfarten genom minskat manöverutrymme och minskade säkerhetsavstånd. Hur stor påverkan blir varierar beroende på fartygstyp, trafikens frekvens och valda rutter. Även möjligheten till alternativa rutter vid hårt väder kan påverkas negativt.

I den andra delen undersöks konsekvenserna för näringslivet. Respondenterna uttrycker oro över att många vindkraftsparker i ett område kan påverka tidtabeller och innebära ruttförändringar för trafiken, vilket kan leda till förlängda resor och ökade kostnader för både rederier, lastägare och passagerare. Mindre hamnar kan också drabbas om fartygsrutten in och ut ur hamn påverkas mycket av havsbaserad vindkraft, vilket skulle kunna leda till förlust av affärsverksamhet och arbetsplatser. Deviationer från etablerade rutter upplevs som ett stort problem som kan medföra betydande merkostnader.  Respondenterna framhåller vidare svårigheten att få en helhetsbild av havsplanering, inklusive effekterna av havsbaserad vindkraft på sjöfart. De identifierar kumulativa effekter som ett stort bekymmer för verksamheten.

Författare/Author
Jessica Hjerpe Olausson & Nelly Forsman, RISE

I samarbete med/In cooperation with
Martin Ahlström & Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket

Referensgrupp:
Johan Wahlström, Sjöfartsverket
Carl Carlsson, Svensk Sjöfart Mikael Johansson, DNV


Dela på