Skip to main content

Hur kan kustsjöfarten öka?

17 februari 2016

Hur Sverige kan öka kustsjöfarten var temat på ett seminarium arrangerat av Sjöfartsforum och Mälarhamnar AB. Kustsjöfart kallas den trafik som utnyttjar vattenvägen längs kusten. Merparten av talarna tog upp vikten av transportslagsövergripande perspektiv, konkurrensneutralitet mellan trafikslagen och ökad samverkan mellan aktörer.

Erik Bromander, statssekreterare på Näringsdepartementet tryckte på vikten av att se transportslagsövergripande.

- För att nå Sveriges övergripande mål om EUs lägsta arbetslöshet behövs ett bättre transportsystem som kan driva den ekonomiska utvecklingen framåt. För att nå ekonomisk, social och ekonomisk hållbarhet måste vi arbeta trafikslagsövergripande. Gällande den maritima strategin pågår för tillfället ett arbete att utveckla statistik och se över ansvarsfördelningen samt att ha de maritima näringarna i åtanke vid den nya forsknings- och innovationspropositionen, sa Erik Bromander.

Anders Wijkman menade att Sverige måste utnyttja digitaliseringens möjligheter för att nå miljö- och klimatmålen.

- Transportsektorn måste ställa om till biobränslen, eldrift, effektivare motorer och självstyrande fordon, sa Anders Wijkman.

Globala transportmönster och trender beskrevs av Lars Green, vd Green Consulting AB.

- Det blir allt större och allt mer fullastade fartyg. En ytterligare trend är att tillväxten bedarrar. Vi har haft 30 år med över 10 % i tillväxt per år och fick en plötslig nedgång 2009-2011. 2012 och framåt ser vi en blygsam tillväxt, sa Lars Green.

Att jobba med kostnadseffektiva allianser kan vara en av lösningarna på problemet med den låga tillväxten enligt Lars Green.

- Jag tror att allianssamarbeten kommer att fördjupas, dock ej vad gäller gemensam IT-utveckling, sa Lars Green.

Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå kommun och Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad, menade att ett problem  är att hamnarna ser varandra som konkurrenter istället för samarbetspartners och att inte uppdaterad fakta finns att tillgå för underlag av politiska beslut.

- Har man en hamn så är en annan hamnen ett komplement och genom att arbeta tillsammans kan det gemensamma stärkas. Det är också viktigt att vi får ökad transparens och fakta så att man vet var skattemedlen gör bäst nytta. Något man bör fundera över är varför det kostar fartyget att köra ut från hamnen men inte att köra ut ur staden med lastbil, sa Anders Teljebäck.

EUs klimat- och miljömål visar tydligt att överförflyttning från landtransporter till sjötransporter krävs. Hur kan man då arbeta med detta? Jesper Kristensen på Unifeeder menade  att den viktigaste faktorn är kostnader.

- Kostnader är en viktig orsak till varför en överförflyttning kommer att ske eller ej. Idag är även vissa regelverk barriärer för utvecklingen. Miljö ses endast som mervärde för kunden och har därmed inte stor påverkan på utvecklingen, sa Jesper Kristensen.

Att transportprognoserna ofta är felaktiga och därmed även planer som styrs av prognoser var något som betonades av Christer Ljungberg, Trivextor AB.

- Vi måste sluta att styras av prognoser och istället styras av mål. Inom EU är 40 % av all godstrafik närsjöfart, men inom Sverige är samma siffra endast 7 %. Vi måste analysera vilka hamnar som har möjlighet att konkurrera och göra sjöfarten mer synlig hos beslutsfattare. Vi behöver även bättre jämförbar statistik för att kunna lyfta fram sjöfarten som ett alternativ samt fortsätta arbeta med forskning och utveckling, sa Christer Ljungberg

Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket, menade att det varit trögt att flytta inrikes transporter från väg till sjö.

- Regleringar och styrmedel har varit en anledning till den tröga utvecklingen, men det kan även finnas annat såsom beteende och invanda traditioner som blivit upparbetat på vägsidan, sa Lena Erixon.

- Ur miljösynpunkt är det tydligt att man behöver överförflyttning från väg till sjö, men mycket behöver hända vad gäller bränslen och energieffektivisering. Det är dock viktigt att även tänka utifrån hela systemet och flöden. Vi ser att det finns stora möjligheter med kustsjöfart och man skulle behöva gå djupare in i detta och se vilka transportstråk som sjöfarten kan ha störst betydelse för och vilka roller staten och andra aktörer kan spela för ett bättre nyttjande av sjöfarten längs dessa stråk, sa Lena Erixon.

Henrik Vourinen, VD Luleå hamn, avslutade seminariet med att ge ett medskick till trafikutskottet.

- Sjöfarten vill bli ett av alla trafikslag och vill konkurrera på lika villkor. Man bör formulera ett statligt uppdrag där man kartlägger sjöfartens potential samt vilken mängd gods som kan flytta från land till sjö, då ingen i dagsläget vet det totala godsflödet. Sjöfarten är miljövänlig, men vi vill fortsätta att förbättras och Sverige bör gå i bräschen för ett internationellt regelverk som premierar användandet av renare fartyg, avslutade Henrik Voruinen.


Dela på