Skip to main content

Kjell Larsson undersöker konflikter mellan sjöfart och skydd av känsliga havsmiljöer

22 september 2017

Hur skyddar man våra känsliga marina miljöer och samtidigt ser till behovet av sjöfart? Sådant ägnar sig Kjell Larsson åt, han är professor i Sjöfartsvetenskap på Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet.

https://www.youtube.com/embed/83uIvIBD-V8

- Jag jobbar med sjöfartens miljöeffekter, hur sjöfarten påverkar havsmiljön och vad vi kan göra för att minska sjöfartens negativa miljöeffekter. En stor del av den forskning som bedrivs handlar om att vi ska förbättra fartygens prestanda och det är jätteviktigt, att vi ska minska emissionerna från enskilda fartyg genom att vi sätter in katalysatorer, vi sätter in scrubbrar, vi förbättrar motorerna så att varje enskilt fartyg släpper ut mindre luftutsläpp. Eller vi har bättre barlastvattenhantering så att vi får mindre utsläpp av främmande organismer, säger Kjell Larsson, professor i Sjöfartsvetenskap, Sjöfartshögskolan i Kalmar.

- Men vad som är viktigt att tillägga är att, när vi tittar på konsekvenser av olika emissioner, utsläpp från sjöfarten måste vi också lägga in den geografiska, den tidsmässiga aspekten. För att ett visst litet oljeutsläpp i ett område som hyser hundratusentals övervintrande sjöfåglar, det kan döda 50 000 fåglar på en dag, medan samma utsläpp en bit bort inte får några märkbara effekter överhuvudtaget. Så man får inte glömma bort den här tids- och platskomponenten när man pratar om effekter av olika utsläpp. Mer specifikt handlar det om, hur ska vi ha våra fartygsrutter? Ska vi lägga om dom? Ska vi koncentrera fartygen eller ha dom mer utspridda?

- Då kommer man till frågor som rör sjöfartssäkerhet, vi ska säkra rutter både på sommar och vinter men vi ska också undvika att ha intensiv sjöfart där vi har risk för olyckor som sen kan påverka miljön. Eller att vi inte har de vardagliga utsläppen, de operationella utsläppen i områden som är väldigt känsliga. Så det är min forskning, hur ska vi kunna kombinera en effektiv sjöfart med skydd av värdefulla marina miljöer?

- Det har betydelse var vi leder sjöfart, vi kommer aldrig helt kunna reducera olyckor eller illegala utsläpp och då gäller det att vi har fartygen en bra bit ifrån de känsliga områdena.

Vad ser du som nästa steg i ditt arbete?

Under kommande år kommer jag mer i detalj titta på Sveriges kustområden och se vart vi kan förvänta oss mer sjöfart och var vi har våra känsliga naturområden, och göra olika typer av riskbedömningar när det gäller vilka tänkbara konflikter som vi kan ha om vi får fler fartyg i dessa områden, säger Kjell Larsson.


Dela på