Skip to main content

Lågsvavlig tjockolja inte tillräckligt för att minska sjöfartens partikelutsläpp

07 juni 2016

Det räcker inte med lågsvavlig tjockolja för att sjöfarten ska minska sina partikelutsläpp, däremot kan LNG bidra till minskade partikelutsläpp, det visar Maria Zetterdahl, Chalmers institution för Sjöfart och marin teknik,  i sin doktorsavhandling, Particle Emissions from Ships - Measurements on Exhausts from Different Fuels.

För att minska fartygens utsläpp till luft får, sedan 1 januari 2015, inte fartyg som opererar inom SECA-områden (Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen samt kustområdena runt USA och Kanada) ha mer än max 0,10 viktprocent svavel i bränslet. För att möta kraven kan man byta till lågsvavliga marina bränslen, använda alternativa bränslen, exempelvis LNG (flytande naturgas), eller installera skrubbers som renar avgaserna.

Maria Zetterdahl har i sin avhandling fokuserat på de två första metoderna och undersökt hur lågsvavlig tjockolja och alternativa bränslen påverkar partikelutsläppen från fartyg.

Påverkan på hälsa och miljö
Att det blev just partikelutsläpp Maria valde att studera beror på dess påverkan på vår hälsa och miljö. Partiklar som bildas vid förbränning av marina bränslen har trots sin litenhet och att de i flera fall släpps ut långt ute till havs, påverkan på vår miljö och hälsa. Partikelutsläpp från fartyg kan ligga bakom uppskattningsvis 60 000 för tidiga dödsfall världen över enligt vissa simuleringsstudier.

Beroende på vilken typ av partiklar det handlar om kan de medföra båda nedkylning och uppvärmning av atmosfären och dessutom finns inget internationellt regelverk som direkt reglerar partikelutsläpp från sjöfart.

När svaveldirektivet och SECA infördes var huvudskälet att minska mängden svaveldioxid som sjöfarten släpper ut men det fanns också förhoppningar om att partikelutsläppen ska påverkas när högsvavliga bränslen byts ut mot andra alternativ. Men förhoppningarna har inte riktigt slagit in visar Maria Zetterdahls forskning.

Resultaten som presenteras i avhandlingen visar att partikelutsläpp i SECA domineras av nanopartiklar , oberoende av typen bränsle som används. En bränsleövergång från HFO (tjockolja),  till en lågsvavlig marin tjockolja har ingen eller liten effekt på antalet partiklar (PN) och utsläppen domineras av ännu mindre partiklar. Däremot så minskar partikelmassan (PM).

LNG ger effekt
Desto bättre effekt på partikelutsläpp har flytande naturgas, LNG. Jämfört med traditionella marina bränslen minskar partikelutsläppen betydligt när fartygen kör på LNG. I sin avhandling skriver Maria Zetterdahl:

"En reglering av svavelhalten är ett steg i rätt riktning mot minskade partikelutsläpp, om alternativa bränslen, såsom LNG, eller marina bränslen som mer liknar destillat används.
Vidare så kan de positiva effekterna på människors hälsa efter regleringen av svavelhalten i marina bränslen bli mindre än väntat om inte andra bränsleegenskaper övervägs."

Nästa steg i forskningen kan vara att undersöka egenskaperna hos olika lågsvavliga marina tjockoljor (även så kallade hybridbränslen) och andra alternativa bränslen såsom metanol. Maria Zetterdahl efterlyser också mer forskning på partikelfilter för den maritima sektorn.


Dela på