Skip to main content

LNG – ingen permanent lösning, men viktigt övergångsbränsle

18 februari 2020

Klimatnyttan med att köra fartyg på naturgas är obefintlig, larmade en rapport med påföljande nyhetsartiklar nyligen. Sant eller falskt? Det beror på hur man ser det.

Det var i slutet av förra månaden som Miljöinstitutet International Council on Clean Transportation (ICCT) kom med en rapport som ifrågasätter klimatnyttan med LNG – flytande naturgas som till största delen består av metan. Även om förbränning av naturgas ger cirka 25 procents lägre koldioxidutsläpp än konventionella fartygsbränslen så läcker samtidigt många motorer, speciellt äldre, metan vid drift.

Eftersom metan är en betydligt mer potent växthusgas än koldioxid och under en 20-årsperiod fångar 86 gånger mer värme i atmosfären äts de lägre koldioxidutsläppen hos LNG snabbt upp. Rapporten rekommenderar därför sjöfarten att lämna LNG därhän och istället satsa på tekniker som exempelvis vindassiterad framdrivning, nollutsläppsbränslen, batterier och bränsleceller. Det är ju lätt att säga, men svårare i praktiken. Så är det den enda rätta vägen?

Det tycker inte Lars Höglund, VD på Furetank rederi, som har byggt sex LNG-tankers och har två till på gång.

– LNG är betydligt renare än olja och bättre för både folkhälsan och miljön. Det är ett bränsle som har framtiden för sig. Vi förnekar inte att vi har en metanslip i motorerna, men den är beroende på vilken motor du har och vilken effekt du kör på. För oss som operatörer handlar det om att ligga på så hög belastning som möjligt.

På vilket sätt har LNG framtiden för sig?
– Utvecklingen av motorer kommer att bli bättre och bättre, men framför allt kommer tillgången på biogas att öka. Vi har redan börjat inblandningen av biogas i vårt bränsle och så småningom, med full inblandning av biogas, kan vi vara nere på noll utsläpp.

Med målet att bli hundra procent fossilfria har Furetank med partners investerat flera miljarder i LNG-fartyg – något man kunnat göra tack vare att man är ett familjeföretag.

– Det här är ingenting för en kvartalsekonomi. Det handlar om att tänka tio, tjugo år framåt i tiden. De som verkligen satsar på det som är bäst att göra nu för miljön och klimatet; det är familjeföretagen.

Men man får kämpa i motvind och blir ofta misstänkliggjorda för sitt arbete, menar Lars Höglund. I oktober 2019 avslog regeringen Swedegas planer på att koppla sin naturgasterminal LNG Göteborg till det svenska stamgasnätet. Ett hårt slag mot infrastrukturen för bunkring även av grönare bränslen.

– Det har gjort det omöjligt för oss att kunna blanda i mellan 20 - 30 procent biogas i Göteborg. I rörgasnätet som går ifrån Malmö upp till Stenungssund putter nämligen danska bönder in sin biogas. Något vi hade fått tillgång till.

Erik Fridell, professor och forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och medlem i Lighthouse programkommitté, har själv forskat om LNG. Han tycker att ICCT-rapporten, som egentligen är en sammanställning av forskning på området, ganska väl stämmer väl överens med hans egen uppfattning om bränslet.

– Fördelarna med LNG är att det ger mindre utsläpp av luftföroreningar – av partiklar och svavel framförallt, men även av kväveoxider. Olycksriskerna är också små, men när det gäller växthusgasutsläpp har det ingen större fördel.

Som Erik Fridell ser det är LNG ett steg framåt när gäller luftföroreningar, men ett ”steg åt sidan” när det gäller växthusgaser.
– Utan något metanläckage kan det som bäst bli 20 procent bättre. Det är fortfarande ett fossilt bränsle.

Själv är han inte så förtjust i argumentet om LNG som ett övergångsbränsle.
– Men det är rätt, de kan ju köra biogas på de motorerna. Men man kan även köra på andra biobränslen i existerande motorer. Ett annat problem är att det varken finns någon större tillgång eller efterfrågan på biogas eftersom det är för dyrt. 

Lars Höglund är medveten om att tillgången på biogas är en utmaning, men är ändå övertygad om att satsningen på LNG som övergångsbränsle är rätt.
– De tankbåtar som vi får levererade 2020 ska vi byta ut 2040. Det kräver oljebolagen. Vi ska vara helt fossilfria då och kanske köra på ett helt annat bränsle. Men vi lär oss otroligt mycket av det vi gör nu.Related content: 


Dela på