Skip to main content

Många nybyggda fartyg uppnår redan IMO:s krav på energieffektivitet

11 oktober 2017

Fartyg byggda 2013 och framåt måste uppfylla FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO:s krav på energieffektivitet EEDI, Energy Efficiency Design Index. En studie från miljöorganisationen Transport&Environment, T&E, visar att många av de nybyggda fartygen redan klarar och överstiger de krav som ligger flera år framåt i tiden. Det innebär enligt T & E att kraven är för låga och att viktiga drivkrafter för forskning och innovation kan sättas ur spel.

Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, kom 2011 överens om en konstruktionsstandard, Energy Efficiency Design Index (EEDI), som gäller för nya fartyg byggda från 2013. Standarden har en referenslinje - den genomsnittliga effektiviteten för fartyg som byggdes 1999-2009 - och sätter utifrån det högsta tillåtna koldioxidbeloppet per fartygstyp och storlek för att transportera en transportenhet (dvs. gCO2 / ton mil).

Standarden har olika delmål (phases) och fartyg som byggs år 2025 och framåt ska ha en designeffektivitet som är minst 30% bättre än referenslinjen. Men redan idag klarar 3/4 av de nya fartygen det kravet.

Transport & Environment har gjort en statistisk analys av fartygen i IMO:s EEDI-databas. Analysen är begränsad till endast de fartyg som har ett obligatoriskt EEDI-krav, det vill säga 2058 fartyg i de fem olika klasskategorierna.

Resultatet framgår av bilden nedan, en väsentlig del av den nya fartygen uppfyller och överstiger redan nuvarande och framtida (2025) krav. 71% av containerfartygen, 69% allmänna lastfartyg, 26% oljetankers och 13% av gastankfartygen uppfyller redan EEDI-kravet för fartyg som byggs efter 2025. För bulklastfartyg är dock andelen mindre än 1%.

Men vad T&E framhåller som ännu viktigare är att de mest effektiva fartygen, de bästa 10 procenten i varje fartygsklass, är betydligt bättre än ett genomsnittligt nytt fartyg. Topp 10-procenten av containerfartygen är 58 % mer effektiva jämfört med EEDI:s referenslinje, för allmänna lastfartyg är siffran 57 %, för gastankfartyg 42%, oljetankers 35 % och bulklastfartyg 27 %. Det är ett tecken på att EEDI:s index är för lågt satt menar T&E.

För att stimulera utvecklingen och användningen av ytterligare energibesparande teknologier och innovativa fartygsdesigner bör revideringen av befintliga och fastställande av framtida konstruktionsstandarder baseras på prestandan för de 10% bästa fartygen på marknaden.

"Den här nya analysen som utgår från officiell IMO-data bekräftar de som tidigare har presenterats för IMO av miljögrupper: Energieffektivitetsstandarden är inte tillräckligt användbar för att driva bättre design eller teknisk innovation.", säger Faig Abbasov, från Transport&Environment.

Related content: 

Läs hela rapporten från T&E här.


Dela på