Skip to main content

Miljoner till forskningsprojekt om sjöfart och utsläppsrätter

05 juni 2020

Så sent som i maj presenterade Lighthouse en förstudie om hur sjöfarten skulle påverkas av en inkludering i EU:s handel med utsläppsrätter. Redan nu står det klart att forskargruppen bakom får en vidare finansiering på 4,3 miljoner kronor av Trafikverket för att driva ett större forskningsprojekt.

– Det blir en fortsättning och fördjupning på arbetet som gjordes i förstudien, säger Anna Mellin, miljöekonom på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hon vill inte säga att det var väntat, men är heller inte överraskad över beslutet som styrelsen för den så kallade Sjöfartsportföljen fattat. Frågan är aktuell, EU vill i sin så kallade Gröna giv införliva sjöfarten i sitt system för handel med utsläppsrätter (EU ETS), och signalerna man fått från Trafikverket innan har varit positiva. Att hantera sjöfartens utsläpp av växthusgaser är även av vikt för de svenska klimatmålen om nettonollutsläpp år 2045 och transportsektorns mål till 2030, vilket kommer att kräva nya styrmedel.

Om man jämför med förstudien, vad blir det för skillnad på forskningsfokus?
– Det blir framför allt ett tydligare miljöfokus. Där kom vi inte så långt i förstudien. Vi hoppas kunna säga mycket mer om mängden utsläpp och om sjöfartens påverkan på luftföroreningar och inte bara på klimatet. Vi tänker genomföra intervjuer med branschaktörer om hur de kan tänka sig att agera i frågan.

Vad blir den stora utmaningen?
– Dels är väldigt svårt att förutse hur industrin reagerar på olika incitament. Det är mer än implementeringskostnader som påverkar. Så acceptansen blir en utmaning. Sedan har vi coronapandemins negativa effekter. När företagen går dåligt kanske det finns mindre utrymme att satsa på innovation och på göra investeringar som betalar sig på lång sikt.

Forskningsprojektet påbörjas i höst och pågår fram till hösten 2022. Det kommer att resultera i en eller två vetenskapliga artiklar, men också i mer lättillgängliga texter, presentationer och seminarier. Målgrupperna är nämligen beslutsfattare, myndigheter och industri. Resultatet ska vara till hjälp både för Svenska sjöfartsaktörer och aktörer inom EU, till exempel i kommande diskussioner om utformning och implementering av sjöfartssektorn i EU ETS men även generellt för att ha ett bättre kunskapsunderlag för beslut om åtgärder för att minska sjöfartens klimatpåverkan.

Som nämnts ovan har Sjöfartsportföljens styrelse fattat beslutet om att projektet till delas Foi-medel. Trafikverket har därefter påbörjat arbetet med att ta fram ett formellt beslut enligt sina villkor för Foi – något som i skrivande stund inte är klart.

I forskargruppen ingår Anna Mellin, Julia Hansson, Erik Fridell, Lars Zetterberg och Milan Elkerbout (alla från IVL Svenska Miljöinstitutet), Anastasia Christodoulou (World Maritime University) samt Johan Woxenius (Göteborgs Universitet)

Den färdiga förstudiens resultat och forskningen som nu följer kommer att presenteras på Lighhouse webinarium Nya resultat från Hållbar sjöfart som arrangeras den 23 juni. Se nedan för anmälan.


Dela på