Skip to main content

Minskat resande drabbade sjöfarten värst

10 februari 2022

Coronapandemin medförde stora minskningar i svenskarnas resande. Av trafikslagen drabbades sjöfarten hårdast. Persontransporterna minskade med 74 procent.

De långvariga restriktionerna har medfört stora minskningar i resandet. Som helhet minskade svenskarnas resor med 13 procent mellan mars 2020–augusti 2021, jämfört med 2019, skriver Trafikanalys i en ny rapport som publicerades idag.

Som en följd av minskade långväga resor, främst utlandsresor och inhemsk turism, minskade transportarbetet på svenskt territorium med 17 procent mellan 2019 och 2020, enligt rapporten. Bantrafiken minskade med 43 procent, luftfarten med 64 procent, och sjöfarten med 74 procent. 

”Passagerartrafiken har i princip stått still under 2020”, skrev Transportstyrelsen i rapporten Sjöfartsmarknadens utmaningar som kom i februari 2021. Fullt så dystert är det dock inte, menar Trafikanalys. Några belägg för att passagerartrafiken skulle stått helt still under 2020 hittar man inte i statistiken, men visst, antalet passagerare med sjöfart har varit avsevärt färre under coronapandemin än under 2019.

Resandet till Finland (inklusive Åland) har igenomsnitt under perioden mars 2020–juni 2021 varit en sjättedel av tidigare nivåer, medan resandet till Danmark och övriga utrikes destinationer har minskat med drygt hälften. Resandet till Gotland har minskat med 27 procent i genomsnitt.

Som helhet minskade resandet med 61 procent, men en viss återhämtning av antalet inrikespassagerare skedde under sommaren 2020. När sedan pandemins andra våg slog till under hösten 2020 minskade antalet passagerare igen, jämfört med 2019. För Finlandstrafiken var dock nedgången under juni 2021 fortfarande 75 procent, medan Gotlandstrafiken låg en fjärdedel under 2019 års värde.

Men vad händer nu när restriktionerna är borta? Kommer resvanorna att bestå? Trafikanalys skriver att resandet gått upp tydligt under perioder av minskade restriktioner och när hotet från smittan avtar, är det tänkbart att det långväga resandet med flyg, sjötrafiken till utlandet och till Gotland, och långväga tågresor kommer att närma sig tidigare nivåer. Men det långväga resandet kan naturligtvis minska av andra anledningar, såsom klimatproblematik, ökade energikostnader och internationella oroligheter.

Till rapporten Resmönster under coronapandemin 2020 -2021


Dela på
Senaste nytt