Skip to main content

Myndigheter: sjöfarten behöver styrmedel

09 mars 2020

Styrmedlen och åtgärderna är för få för att minska sjöfartens klimatpåverkan. Regeringen måste få fram nya. Det konstaterar kontrollutredningen av den strategiska plan som ska göra den svenska trafiksektorn fossilfri.

Omställningen av transportsektorn går för långsamt för att Sverige ska nå målet om minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser mellan 2010 och 2030. Det konstaterar Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen i den gemensamma rapporten Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet.

Utsläppen har i och för sig minskat med 19 procent sedan 2010, men det räcker inte. Bland de fyra trafikslagen har den stora boven i dramat, vägtrafiken, minskat sina utsläpp med 21 procent medan både inrikesflyget och sjöfarten ökat sina utsläpp med nio procent vardera. För sjöfartens del betyder det att man på åtta år ökat utsläppen med 60 tusen ton koldioxidekvivalenter.

Utredningen rekommenderar därför att ”regeringen tillsätter en utredning och därefter inför styrmedel för att främja sjöfartens omställning till fossilfrihet. Utredningen bör ta ett helhetsgrepp kring sjöfartsfrågan och ta upp fler olika perspektiv för hur investeringar i fartyg som minskar fartygens klimatpåverkan kan främjas, genom exempelvis investeringsstöd, en riskavtäckningsfond och/eller en koldioxidfond som kan bidra till finansiering av investeringar. I alla alternativen bör det utredas hur näringen själv kan vara med och bidra. Samordningsmyndigheterna anser att denna utredning även bör belysa hur Sverige kan främja ökad användning av förnybara drivmedel, ökad tillgänglighet och användning av infrastruktur för förnybara drivmedel samt ökad energieffektivisering. Fokus bör i första hand läggas på att ställa om sjöfarten mellan svenska och europiska hamnar.”

Förslaget är ett av sju som samordningsmyndigheterna rekommenderar ska verkställas snarast för att påskynda transportomställningen. Bland de andra förslagen finns en översyn av koldioxidskatten, en utredning om långsiktig beskattning inom transportsektorn och en utredning om investeringsstöd till ökad produktion av förnybara drivmedel.

Läs rapporten på Energimyndighetens hemsida


Dela på