Skip to main content

Ny rapport: så blir sjöfarten helt fossilfri 2050

29 oktober 2021

Det krävs koldioxidskatt, regleringar och fler och billigare alternativa bränslen. I en ny rapport presenterar Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping en strategi för hur sjöfarten ska bli fossilfri till 2050.

Inom den globala sjöfarten har viljan och engagemanget för att bekämpa klimatförändringarna ökat dramatiskt de senaste åren, skriver Maersk i sin rapport. Rederier har satt upp mål för sin egen fossilfrihet, fartyg med alternativ framdrivning beställs och mycket annat ligger i pipeline. Men det räcker inte. Även om alla åtaganden som finns idag infrias så kommer ändå bara 22 procent av sjöfarten att vara fossilfri 2050. På grund av att transporterna ökar så beräknas i själva verket sjöfartens koldioxidutsläpp öka med 20 procent.

Det går dock att komma ner till noll 2050, fastslår Maersk. Det som krävs är en total förändring av hela branschens affärsekosystem. Det är förstås ingen lätt, utan mycket komplex uppgift och åtgärder måste genomföras nu eller de närmsta åren. I rapporten identifieras fyra huvudsakliga drivkrafter som måste till inom detta decennium för att en fossilfri sjöfart ska nås 2050:

Lika villkor genom global reglering: En fast kilodioxidskatt på 230 dollar per utsläppt ton koldioxid införs 2025, kombinerat med krav på utveckling av energieffektivitet, kundvilja att betala och införandet av nya globala policyer.  Om medel öronmärks och återförs till tidiga användare av alternativa bränslen kan kostnaderna för dessa minskas.

Konkurrenskraftiga alternativa marina bränslen i stor skala: När priset är mellan dubbelt och åtta gånger så dyrt som jämfört med fossila är incitamenten att byta till alternativa marina bränslen begränsat. Därför måste alternativa bränslen (väte, metanol, ammoniak, metan, biogas etc) göras kommersiellt gångbara och tillgängliga i stor skala genom innovation och utveckling av tillstånd, licenser, standarder, regleringar, nya marknadsmekanismer och dokumentation av minskad utsläppsintensitet ur ett livscykelanalysperspektiv.

Fler och bättre energieffektivitetsåtgärder: Hårdare och striktare regler för energieffektivitet måste införas för att minska industrins totala energibehov. I dag går det att energieffektivisera och förbättra operativ praxis med hjälp av digital teknik och analys, men detta är inte allmänt implementerat. Den totala potentialen för högre energieffektivitet i den globala flottan är fortfarande mycket stor.

Stöd till föregångare: De som redan arbetar för att minska sina koldioxidutsläpp ska inte behöva straffas. Dessa föregångare måste få brett stöd i sina ansträngningar och regleringsåtgärder måste sättas in för att säkerställa ett bredare antagande av förändringar. Kostnadsgapet mellan fossila och alternativa bränslen måste också minskas.

Till rapporten


Dela på