Skip to main content

Nya säkerhetsrisker måste hanteras

13 december 2021

Säkerheten till sjöss har förbättrats betydligt under det senaste decenniet och förlusterna i både människoliv och fartyg har minskat. Ändå finns anledning till oro. Den positiva säkerhetsutvecklingen kan bromsas av ny teknologi och nya bränslen, varnar DNV och Lloyd’s list.

Knappt hade fartyget Almirante Storni, som stått och brunnit utanför Vinga i en vecka, hunnit bogseras in till Göteborgs hamn förrän rapporterna om ännu en stor sjöfartsolycka på svenskt vatten kom. I natt kolliderade två fraktfartyg på Östersjön varav ett kapsejsade och hamnade upp och ner. Ombord fanns två personer som i skrivande stund fortfarande saknas.

När två så allvarliga olyckor händer på kort tid kan det vara svårt att greppa att antalet fartygsolyckor minskar. Men det gör de. Mellan 2012 och 2021 minskade fartygsförlusterna inom världssjöfarten med 56 % och antalet dödsfall sjönk från 1 900 om året till 1 400.
Samtidigt växte världsflottan från 116 000 till 130 000 fartyg. Det visar en ny rapport, Maritime safety 2012-2021: a decade of progress, från Lloyd's list och DNV.  

– Nya digitaliserade system, modernare klassregler, bättre fartyg, strängare regulatorisk övervakning och, framför allt, en förbättrad säkerhetskultur har bidragit till den positiva trenden, säger Knut Ørbeck-Nilssen, VD för DNV Maritime i ett pressmeddelande.

Men redan tidigare i år varnade DNV i rapporten Closing the safety gap in an era of transformation för att fokuseringen på ökad digitalisering och minskade koldioxidutsläpp skapar nya säkerhetsrisker inom sjöfarten. Det handlar om såväl brand och explosionrisker som säkerhetsfrågor kring alltmer komplexa digitala system.

– Ett fokus på mänskliga och organisatoriska faktorer för att säkerställa säkerheten måste vara kärnan i utvecklingen av nya bränslesystem och digitaliserade arbetssätt, fortsätter Knut Ørbeck-Nilssen.

Nästan hälften (48 %) av de totalt 21 746 olyckorna under tioårsperioden berodde på skador på skrov och maskin (H&M) och överraskande nog skedde en ökning av just sådana incidenter på fartyg som är mellan 10 och 14 år gamla, vilket DNV menar är oroande.

– Det är en stor utmaning att överbrygga säkerhetsklyftan som uppstår från cyberhot, ny teknik och nya bränslen. Detta kommer att kräva en samverkan mellan klassningssällskap, redare, leverantörer och andra intressenter för att utveckla holistiska och människocentrerade lösningar, säger Knut Ørbeck-Nilssen och konstaterar att det trots en positiv trend inte finns något utrymme för självbelåtenhet.

Till Rapporten

Tidigare artikel: Digitalisering och nya bränslen medför nya risker


Dela på