Skip to main content

Pandemin påskyndar digitaliseringen inom sjöfarten

19 februari 2021

Coronapandemin har slagit hårt mot sjöfarten på många sätt, men i Transportstyrelsens nya rapport om dess effekter finns också en ljusglimt – arbetet med digitaliseringen har påskyndats.

Godstrafiken hade en relativt stabil utveckling förra året, medan det gick sämre för passagerartrafiken. Allra hårdast har utrikestrafiken drabbats. Under flera månader halverades antalet passagerare jämfört med 2019.

– Vi ser att rederier gör kraftiga förluster och många ombordanställda har varslats, korttidspermitterats eller blivit arbetslösa. Det är framför allt färje- och kryssningstrafiken som har drabbats hårdast, men även rederier som transporterar fordon gör stora förluster, säger Karin Fransson, sektionschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten finns det risk att de stora förlusterna leder till prishöjningar, vilket påverkar sjöfartens konkurrenskraft. Miljö- och hållbarhetsarbetet tar också stryk. Transportstyrelsen hänvisar till den undersökning som den europeiska redarföreningen ECSA gjort bland sina medlemmar och som visar att nästan hälften av dem tror att deras planerade miljösatsningar inte längre är möjliga.

– Men på lång sikt tror vi ändå på så kallade gröna satsningar, eftersom det är ett sätt för sjöfarten att konkurrera både inom marknaden och gentemot andra trafikslag. Det talar för att trender kring miljösatsningar är något som kommer fortsätta trots ekonomiska svårigheter, säger Karin Fransson.

Den trend som stärkts tydligast under pandemin är dock teknikutvecklingen och digitaliseringen påskyndats. Precis som övriga samhället har sjöfartens aktörer fått anpassa verksamheten efter den nya verkligheten och tvingats minska den fysiska kontakten mellan människor. Enligt rapporten har exempelvis de allra flesta hamnarna tvingats ställa om rutiner för sina dagliga verksamheter. I Göteborgs hamn har man minimerat antalet personer som måste vara ombord på fartygen vid kontroller och istället använt sig av digitala lösningar för att kunna upprätthålla ett effektivt arbetsflöde – något man ser som en tydlig utveckling mot att den pågående pandemin kan påskynda digitaliseringen.

Enligt rapporten har acceptansen för digitala lösningar ökat under pandemin bland Sveriges hamnar. Detta indikerar att den snabba teknikutvecklingen troligtvis kommer fortsätta även när pandemin har klingat av.

Sjöfartsmarknadens utmaningar - en rapport om effekter av pandemin covid-19


Dela på