Skip to main content

Rapport: Radikala grepp krävs för att nå klimatmål

12 juni 2019

Elektrifiera hela landet, tillsätt stora mängder biodrivmedel och flytta transporter till spår och sjö. Enligt en ny rapport som Ingenjörsvetenskapsakademien IVA släpper idag är det vad som krävs för att den svenska transportsektorn ska klara målet om noll utsläpp 2045.

- En radikal politisk samordnad omställning måste till för att få ner utsläppen från transporterna.  säger Hans Folkesson, ordförande för arbetsgruppen Transportsystem inom projektet Vägval för klimatet, i ett pressmeddelande

Rapporten Så klarar Sveriges transporter klimatmålen – den andra av totalt fem delrapporter som publiceras under året inom ramen för projektet – konstaterar att Sverige inte kan nå klimatmålen som läget ser ut nu. Elektrifiering av vägtrafik är en central åtgärd och tillgången till biodrivmedel behöver fördubblas.

– Det räcker inte med att prata laddstolpar i Stockholms innerstad. Vi kommer även behöva stora volymer biodrivmedel för att klara omställningen, säger Karin Byman, energiexpert och projektledare på IVA.

För det behövs bland annat en utbyggd infrastruktur för flytande biogas, något som är viktigt för tunga lastbilar och, inte minst, för sjöfarten. Enligt rapporten finns därför ett behov av fortsatta investeringar för utbyggnad så att tillgången av drivmedlet kan säkerställas.

En överflyttning av gods till järnväg och sjöfart är också viktigt. Och för att snabba på det behöver mer göras. Rapporten konstaterar bland annat att Sverige saknar en nationell hamn- och kustsjöfartsstrategi, en statlig hamnpolitik samt en nationell strategi för kombiterminaler.

Man skriver vidare att det behövs en ”avgiftsstruktur för att främja spårtrafikens och sjöfartens användning. Det gäller exempelvis banavgifter, omlastning, lotsavgifter och farledsavgifter inklusive miljödifferentiering. Det finns också behov av att identifiera hinder och målkonflikter, ta fram aktörsanalyser och på andra sätt se över möjligheter att få till en snabbare och billigare process för överflyttning.”

Vad kan göras för att nå en fossilfri sjöfart? Rapporten pekar på några nödvändiga förändringar. Sjöfartsnäringen kan själv bidra med att bland annat "se över passagerares möjlighet att klimatkompensera, öka fyllnadsgraden, öka transportköparnas kunskap om sjöfartens klimatfördelar, testa, utveckla och investera i ny teknik och nya drivmedel samt energieffektivisering".

Till sist sammanställer IVA några åtgärder kring sjöfarten som behöver genomföras i närtid:

• Övergång från fossila drivmedel till förnybara drivmedel. Satsning på utökad inhemsk produktion av biodrivmedel behöver ske nu för att anläggning(ar) kan vara i drift i höjd med år 2030.

• Öka miljödifferentieringen i farledsavgifterna. Avgiftsstrukturen, som också kommer påverka många hamnars avgiftssystem, bör premiera fartygsoperatörer som vill gå över till alternativa bränslen.

• Skapa incitament för landansluten el i hamn för fartyg, för laddning av batterier för eldrivna fartyg och för direktöverförd el till lindragna elfärjor.

• Tillgodose behovet av ett särskilt forsknings- och innovationsprogram för energieffektiv och fossilfri sjöfart.

• Minska hastighet och öka fyllnadsgrad. Hastighetsanpassningar av olika slag liksom fyllnadsgraden är viktiga för resurseffektiviteten. Hög fart och/eller låg fyllnadsgrad ger högre utsläpp per resursinsats och sämre effektivitet.

• Överflyttning väg-båt, järnväg-båt och väg-järnväg-båt.

Läs rapporten här


Dela på