Skip to main content

Så blir små hamnar hållbara transportnoder

13 Maj 2020

Trenden med digitalisering, automatisering och elektrifiering skapar stort tryck på små- och medelstora hamnar. Med begränsade resurser måste man samverka för att klara omställningen från traditionell hamn till modern transportnod. Det visar en ny förstudie från Lighthouse som gjorts inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart.

– Det finns en vilja att ta ett större grepp och bli en transportnod. Då behöver man som hamn tänka annorlunda, förändra sin affärsmodell och inte bara fokusera på sjöfartssidan utan på att det finns ett bra flöde till och från hamnen, säger Sandra Haraldson, forskare på RISE.

Hon har tillsammans med kolleger från RISE och Göteborgs Universitet tittat närmare på små- och medelstora hamnars roll och utveckling för att bli en integrerad del i hållbart transportsystem. Trycket på dem är stort. Man behöver inte bara förhålla sig till teknikutvecklingen, utan ovanpå det också saker som hållbarhetsmål, överflyttningsstrategier och transportköparnas allt högre krav på transparens i samtliga steg av förädlingskedjan. Med knappa personalresurser blir det svårt att ställa om av egen kraft.

– Små- och medelstora hamnar är ofta lokala i den bemärkelsen att de begränsas av förutsättningarna som finns i regionen man befinner sig i. Man märker hur det händer saker runt omkring en och snappar upp lite här och där men har ingen avsatt resurs som jobbar med de här frågorna, säger Sandra Haraldson och fortsätter:

– De fem hamnar som medverkat i studien ser ett tydligt behov av att samarbeta kring de här områdena. De har olika lösningar på saker och ting och genom att lyssna på varandra kan de lära sig mycket och skapa inspiration. Det behövs också en framåtsyftande dialog dem emellan kring hur de ska kunna stärka svensk industris konkurrenskraft. Vilken roll ska man ha? Gör man ingenting är risken att man blir en flaskhals.

Förstudien identifierar flera områden att samarbeta kring inom digitalisering, automatisering och elektrifiering. Dessa kommer man titta närmare på i ett större innovationsprojekt som tar vid efter förstudien – ett projekt som också genomförs inom ramen för Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart .

– Projektet blir i två delar. Den ena utgår från visionen om den hållbara hamnen som en nod i transportsystemet – ett förhållningssätt som lite grann utmanar synen på den traditionella hamnen. Det är ett visionsarbete som genomförs med alla aktörer i branschen. Vi har börjat med hamnarna, håller nu på med rederierna och kommer också prata med varuägare och myndigheter. Vi vill sedan skapa en roadmap kring hur digitalisering, automatisering och elektrifiering kan hjälpa till att förverkliga visionen.

Den andra delen i innovationsprojektet, som man också såg ett behov av i förstudien, fokuserar på utveckling av fysiska testaarenor.

– Tanken är att de ska bli en mötespunkt mellan leverantörer och hamnoperatörer. En plats där det ges möjlighet att visa, testa och utvärdera olika tekniker, säger Sandra Haraldson.

Läs rapporten


Dela på