Skip to main content

Sjöfart på Energimyndighetens agenda

19 Maj 2016

45 miljoner till energieffektivisering i transportsektorn och omställning till fossiloberoende är två huvudfrågor på Energimyndighetens agenda just nu. På Lighthouse fortsätter vi verka för att sjöfarten och den maritima sektorn ska vara en naturlig del i Energimyndighetens arbete.

I början av året träffade Lighthouse den svenska Energimyndigheten och lyfte bland annat fram sjöfartens utmaningar på kort och lång sikt. Lighthouse förhoppning är att Energimyndigheten ska lansera maritimt inriktade utlysningar och program i framtiden.

Lighthouse har nu återigen träffat Energimyndigheten och passade den här gången på att ta med sig ytterligare företrädare från den maritima sektorn, bland dem Alfa Laval, Rolls Royce, TTS Marine utöver Stena, Wallenius och Svensk Sjöfart som varit med tidigare.

Åsa Burman, verksamhetschef för Lighthouse, vad har hänt sedan senaste mötet i februari?
Energimyndigheten har jobbat vidare och ur sitt perspektiv och med den information vi bidragit med identifierat frågor som de tror är viktiga att jobba vidare med, dels ett antal områden som är kopplade till energieffektivisering och dels behovet av  att anpassa av fartyg och sjötransportsystem till förnybara bränslen och eldrift, säger Åsa Burman.

Tänkbara FOI-insatser specifikt kopplade till sjöfart

Energieffektiva sjötransporter:

  • Skapa förutsättningar för intermodalitet, city- och hamnlogistik, kollektivtrafik (drivkrafter, affärsmodeller, regelverk, styrmedel)
  • Minskat färdmotstånd (t.ex. skrovform, skrovpåväxt, propellrar, lättvikt, optimerad trimning och minimerad ballast)
  • Optimering av intern energianvändning (kyla/värme, systemmodellering)
  • Drivkrafter för förändring hos individer och organisationer för ökad energieffektivisering
  • Kompletterande användning av vindassistans och solceller
  • Förbättrad ruttplanering, med hänsyn till vind och ström, fartygets förutsättningar samt optimalt planerad ankomsttid

Omställning av farkosterna till förnybara drivmedel

  • Anpassning av fartyg och sjötransportsystem till förnybara bränslen
  • Anpassning av fartyg och sjötransportsystem till eldrift

FOI-insatser ej specifikt kopplade till sjöfart - Förbränningsmotor- respektive drivmedelsforskning

  • Effektivisering samt omställning av förbränningsmotorer
  • Framställning av förnybara drivmedel

Vad blir nästa steg?
- I det korta perspektivet kommer vi från Lighthouse att skicka inspel till Öppet forum för inspel till strategin för fossilberoende transportsektor 2030. Vi uppmanar även andra inom den maritima sektorn att göra detta. Vi kommer också att verka för, tillsammans med alla intresserade aktörer inom den maritima sektorn, att ett stort antal relevanta och kvalificerade ansökningar avseende energieffektivisering skickas in till Energimyndighetens nyligen öppnade utlysning Energieffektivisering i transportsektorn som stänger 9 september. På sikt hoppas vi att Energimyndigheten ska inkludera den maritima sektorn och sjöfarten som transportslag i alla relevanta nya program men även de pågående och att vi genom ansökningar med kvalificerat innehåll och deltagande från industrin ska verifiera behovet av utökad finansiering till forskning och innovation till den maritima sektorn.

Vad kan den maritima sektorn erbjuda Energimyndigheten?
- Den maritima sektorn i Sverige har svenskägda rederier som bedriver kvalitetssjöfart och som redan idag investerar i miljövänligare och energieffektivare lösningar som kan bidra till omställningen av transportsektorn. Det finns också ett stort antal stora och små marintekniska företag som ligger i framkant som har och vill fortsätta utveckla lösningar för effektivare och renare sjöfart, säger Åsa Burman.


Dela på
Senaste nytt