Skip to main content

Sjöfartsfrakt - fördelar, nackdelar och möjligheter

20 januari 2016

Bör containerfartyg bli större och större och vad är viktigast för transportköpare? Det är två frågor som besvarades av forskare vid ett seminarium arrangerat av Lighthouse, Trafikverket och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Jean-Paul Rodrigue från Hofstra University i New York diskuterade om containerfartyg egentligen bör va raså stora som möjligt och vem som vinner på större containerfartyg. Större och större containerfartyg är exempelvis inte nödvändigtvis till förmån för hela samhället enligt Jean-Paul Rodrigue.

- Rederier kanske vill ha så stora fartyg som möjligt, men detta skapar samtidigt stora krav på hamnar och andra aktörer som är beroende av fartygets storlek. Det kan vara så att storskalighet inte alltid en fördel. I framtiden kanske vi till och med ser en nedgång i fartygsstorlek, sade Jean-Paul Rodrigue.

Det finns förhållandevis lite kunskap om den optimala fartygsstorlek. Nackdelarna med stora fartyg är till exempel de krav som ställs på hamnen och att större volymer ger en lägre frekvens i leveranskedjan. Detta kan leda till lägre tillförlitlighet samt last- och försäkringsrisker. Enligt Jean-Paul Rodrigue kan ökad digitalisering vara en möjlig lösning på många av de problem som existerar och kan komma att existera inom sjöfartssektorn.

- Tillförlitligheten för lastfartyg 2010 var endast 45%. Effekter av större containerfartyg på hamnarna påverkar godstransporter på land och kan leda till lokala problem, sade Jean-Paul Rodrigue.

Seminariet fortsatte med en presentation av Christian Finnsgård, projektledare på SSPA, som presenterade en studie om ”slow-steaming logistics” och speditörers förmåga att hantera långsamma transporter.

- Slow-steaming skapar inte automatiskt ökad tillförlitlighet. Samtidigt är tillförlitlighet enligt studien en av de viktigaste faktorerna för transportköpare - även om det ökar kostnaderna. Endast en av de intervjuade nämnde att miljöpåverkan är något av det viktigaste när man köper transporter, sa Christian Finnsgård.

Johan Woxenius diskuterade betydelsen av godsterminaler och andra logistikanläggningar. Godsterminaler är viktiga eftersom en stor del av ett företags kostnader är lagerhållning, varuhantering och lager. Terminaler bestämma fraktrörelser i stor utsträckning. Studien visar hur koncentration och decentralisering sker simultant i Göteborgsregionen. Utvecklingen är därmed inte helt ensidig - en koncentration i och runt Göteborgs Hamn sker samtidigt som en decentraliseringsprocess äger rum längre bort från staden Göteborg. Trenden kommer sannolikt att fortsätta på lång sikt på grund av till exempel statligt finansierade investeringar i transportinfrastruktur, stadsutveckling av centrala delar i Göteborgs Stad och den fortsatta befolkningsökningen samt en ökad urbanisering av industri och ekonomi, sa Johan Woxenius.


Dela på