Skip to main content

Sprinklersystem fungerar sämre på västkusten

04 mars 2022

Salt ökar korrosionshastigheten i stålrör. Det kan vara en anledning till att munstyckena i sprinklersystem blir snabbare igensatta på västkusten än på östkusten. Det noterar en förstudie som gjorts inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver. Förstudien har tagit fram förslag på hur sprinklersystem kan förbättras på rorodäck.

Härom veckan kom rapporterna om hur rorofartyget Euroferry Olympia stod i brand utanför Grekland med närmare 300 människor ombord samt bilar och lastbilar i lastutrymmet. De flesta kunde räddas, men minst åtta personer miste livet och flera fick föras till sjukhus. 

Vad som orsakade branden på Euroferry Olympia är i skrivande stund oklart, men de senaste åren har dåligt fungerande brandsläckningssystem återkommande pekats ut som en orsak till att okontrollerade bränder uppstått på rorofartyg. Projektet ReliS – Reliable Sprinkler, som gjorts inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver, har tittat närmare på hur tillförlitliga sprinklersystemen är i lastutrymmen på svenska rorofartyg och hur de kan förbättras och göras mer tillförlitliga.

Ett vanligt förekommande problem är att avlagringar eller andra oönskade partiklar i rörsystemet sätter igen sprinklersystemens munstycken.

– När tester görs på fartygen är det nästan alltid något munstycke som är igensatt. Munstycket plockas då ned och görs rent, men det löser inte grundproblematiken som framförallt beror på korrosion i rören. Nästa gång systemet körs kan mycket väl samma sak hända igen. Detta fångas inte upp av regelverken eftersom man får godkänt om man gör rent munstyckena. säger Anna Olofsson, brandingenjör på RISE, som lett arbetet med förstudien ReliS – Reliable Sprinkler

Korrosion som uppstår i de ofta flera decennier gamla stålrörsystemen är vad som huvudsakligen orsakar problematiken. Och korrosionshastigheten ökas om havsvatten, speciellt saltvatten, används i systemet. På fartygen som ingick i förstudien verkade man uppleva skillnader beroende på vilken sida av Sverige som trafikerades.

– Vi noterade att besättningar på östkusten inte upplevde samma problematik kring invändig rost och rörflagor som man gjorde på västkusten.

Under en workshopserie utvecklades förslag till förbättringar. Man tog fasta på två konceptlösningar som kan vidareutvecklas.

– Det ena handlar om rörmaterialet. Vad ska vi ha i framtidens system? Vissa har gått från galvaniserat stål till rostfritt stål, men det är inte säkert att det är så mycket bättre i förlängningen. Det pratades också om svartstål, men vi drog inga slutsatser om vilket material som är bäst. Alla har sina för- och nackdelar.

Det andra konceptet handlar om att undvika havsvatten vid testning. Många moderna system testas redan med färskvatten – för äldre krävs en ombyggnation av systemet som medger testning och renspolning med färskvatten.

– Nästa studie skulle kunna fokusera på framtidens sprinklersystem. Vi tänker oss någon form av långtidsundersökning där vi tillsammans med experter tittar på förutsättningarna hos olika material avseende till exempel risken för korrosion, motståndsförmåga mot höga temperaturer samt installations- och underhållskostnader, säger Anna Olofsson.

Läs förstudien ReliS – Reliable Sprinkler


Dela på