Skip to main content

Vill se nya stöd och styrmedel för elsjöfart

15 december 2022

Elektrifieringen i svensk sjöfart kan ökas. Därför föreslår Trafikanalys nya styrmedel för elsjöfart, bland annat en skattereduktion för landström, en klimatpremie för elfartyg och stöd till land- och laddinfrastruktur i hamnar.

I Sverige finns ett tjugotal elektrifierade fartyg. Motsvarande siffra globalt är cirka 400, vilket är en bråkdel av flottans totala storlek. Även om antalet elfartyg växer snabbt, så har sjöfartens omställning inte alls kommit lika långt som vägtrafikens. På regeringens uppdrag har Trafikanalys därför utrett potentialen för ökad användning av helt eller delvis eldrivna fartyg och för en ökad användning av land- och laddström i hamnar.

Och potentialen finns, men den skiljer sig åt mellan batterielektriska fartyg och batterihybridfartyg, skriver Trafikanalys i rapporten som publicerades på torsdagen.

- Batterielektriska fartyg passar exempelvis bäst för mindre passagerarfartyg med stadig trafik mellan hamnar med laddmöjligheter. För batterihybridfartyg är däremot flexibiliteten större och där bedömer vi att hela fartygsflottan har potential att kunna använda elhybriddrift, säger Björn Olsson, projektledare på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

I takt med att elfartygsflottan växer behöver också hamnarnas elektrifiering med infrastruktur för ladd- och landström öka. Sverige ligger i europeisk framkant när det gäller antalet hamnar som i någon form erbjuder landström men den totala användningen av landström är låg. Enligt Trafikanalys beräkningar utgör landström bara 5 procent av den totala energin som fartyg använder vid kaj i svenska hamnar. Övrig energi produceras ombord av i första hand dieseldrivna generatorer.

- Landström som större fartyg använder i hamnar har en skatterabatt. Vi menar att det vore rimligt att införa skatterabatt även för mindre fartyg, säger Björn Olsson. Förslaget skulle också kunna gynna elektrifieringen genom mer likställda villkor, eftersom diesel som används i yrkesmässig trafik är skattebefriad.

Enligt Trafikanalys förslag bör skattereduktionen för landström, som idag gäller för fartyg över 400 bruttoton, även gälla för mindre fartyg i yrkesmässig trafik. Man föreslår också att sjöfarten bör få liknande riktade styrmedel som vägfarten och luftfarten fått för att ställa om.

- Ett exempel på en förebild är klimatpremien för elflyg som just nu utreds av Energimyndigheten. Vi menar att en liknande klimatpremie inom sjöfarten skulle kunna fungera, säger Björn Olsson.

Förutom klimatpremier för elfartyg och skattereduktion för elanslutning av mindre fartyg föreslår Trafikanalys ytterligare nya styrmedel som främjar en ökad elsjöfart:

 • Stöd till elanslutning för fartyg (hamnar)
  Trafikanalys föreslår att lämplig myndighet får i uppdrag att ta fram förslag till förordning för ett stöd till land- och laddinfrastruktur för fartyg.
 • Undantag från kravet på nätkoncession för hamnar (hamnar)
  Trafikanalys föreslår att en utredning tillsätts för att klargöra hur undantag från krav på nätkoncession för elledningar och elnät i hamnar kan införas.
 • Tydligare klimatkrav på nationella fartyg (fartyg)
  Trafikanalys föreslår att Transportstyrelsen får i uppdrag att utreda behovet av förtydligade krav på minskade växthusgasutsläpp från nationella fartyg.
 • Underlätta processen för certifiering av fartyg vid konvertering till eldrift (fartyg)
  Trafikanalys föreslår att Transportstyrelsen får i uppdrag att genomföra åtgärder som underlättar processen för certifiering av nya lösningar kopplade till elektrifierad sjöfart.
 • Innovationsupphandling i regionalt upphandlad färjetrafik (fartyg)
  Trafikanalys föreslår att staten tar initiativ till ett samarbete med regioner med målet att få till stånd innovationsupphandling av statlig och regionalt upphandlad trafik för att främja en utveckling av elsjöfart.

 Läs hela rapporten


Dela på