Skip to main content

2030-sekretariatet: Avgiftshöjningar för sjöfarten bör undvikas

13 november 2023

Mycket av det som beslutas genom regeringens budget behöver preciseras. Därför har 2030-sekretariatet skapat ett underlag med konkreta förslag på hur regeringens prioriteringar bör utformas för att säkerställa att klimatmålen uppnås. När det gäller sjöfarten föreslår man bland annat att avgiftshöjningar bör undvikas.

2030-sekretariatet har varit tydliga med att kritisera delar av budgetpropositionen  – bland annat den sänkta reduktionsplikten och skattesänkningen på fossila drivmedel som man menar kommer att öka transportsektorns klimatpåverkan kraftigt.

– Riksdagen bestämmer. När den antar regeringens budgetproposition så innebär det stora utmaningar i att klara klimatmålen, men här finns också en rad förslag som rätt utformade kan bidra till omställningen. Vi är övertygade att en organisation som vår i god demokratisk anda bör bistå att på bästa sätt konkretisera förslagen, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Därför har man skapat ett underlag kallat Konkretisera mera som sammanställer och kategoriserar budgetpropositionens alla förslag för transportsektorns omställning med konkreats förslag på hur de kan utformas för att nå en så långsiktigt hållbar klimatpolitik som möjligt.

När det gäller sjöfarten skriver regeringen i budgetpropositionen att ”inom sjöfartsområdet, är bedömningen att underskotten fortsätter att öka under 2023, varför fortsatta avgiftshöjningar är nödvändiga för att uppnå balans till 2028.”

Precis som branschorganisationen Svensk sjöfart tidigare uttryckt är det ingen bra idé enligt 2030-sekretariatet. Istället föreslår man att:
”Avgiftshöjningar ska undvikas. Sverige tappar i konkurrenskraft inte minst jämfört med Finland vars halverade farledsavgifter nu troligen permanentas. Större avgiftsförändringar ska avvakta den nu pågående utredningen (av sjöfartens stämpel- och tonnageskattesystem reds anm).”

Man föreslår också att:
"Stimulansen för en grön omställning bör förtydligas, med ett bonus-malusutformat system för sjöfartens kostnader."

Sjöfarten berörs också av andra förslag, till exempel när det gäller bidrag kring laddinfrastruktur.  Dessa bör utgå ifrån kostnadseffektivitet, ”men det bör också finnas ett särskilt anslag för investeringar som i närtid har sämre kostnadseffektivitet men som behövs för omställningen, t.ex. för laddning av sjöfart och flyg samt för laddning i glesbygd med sämre kundunderlag”, skriver 2030-sekretariatet.

Läs hela underlaget här


Dela på
Senaste nytt