Skip to main content

Åtta nya styrmedel föreslås för sjöfartens klimatomställning

21 oktober 2022

EU går i bräschen och IMO hänger förhoppningsvis på. Men vad kan Sverige göra för att driva på sjöfartens omställning? Trafikanalys har identifierat åtta styrmedel som kan bidra till förändring.

Igår antog Europaparlamentet lagförslaget om sjöfartens klimatomställning, FuelEU Maritime, som är en del av EU:s stora klimatpaket ”Fit for 55”. Lagförslaget, som innebär skarpa utsläppsgränser för fartyg som anlöper EU:s hamnar, kommer nu att förhandlas i trilog mellan Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen innan det slutgiltigt antas. Förhandlingar pågår också kring sjöfartens införlivade i EU:s handel med utsläppsrätter, EU/ETS, som väntas börja gälla från och med 2024.

Skarpa styrmedel på överstatlig och internationell nivå är förstås en förutsättning för att sjöfarten, som ju är en internationell verksamhet, ska kunna ställa om. Men även på nationell nivå kan saker göras för att driva på utvecklingen. Trafikanalys har i sitt arbete med att ta fram underlag till den kommande klimatpolitiska handlingsplanen identifierat åtta styrmedel som skulle kunna vara möjliga att införa.

När det gäller ekonomiska styrmedel föreslår man bland annat att mer klimatstyrande incitament införs i Sjöfartsverkets avgifter – något som förutsätter att verket får tilläggsfinansiering i form av permanenta anslag.

Sverige har kritiserat att de skärpta kraven i Fit for 55 bara gäller fartyg från 5 000 bruttoton och uppåt. Därför föreslår Trafikanalys att Sverige nationellt inför ett styrmedel där växthusgasintensiteten i drivmedel även gäller mindre fartyg, förslagsvis från 400 bruttoton.

Trafikanalys föreslår också att staten går i bräschen för omställningen och ställer hårda och mer detaljerade krav för att klimatanpassa myndighetsflottan. Idag är förordningen som styr detta för allmänt hållen, menar man. Ett annat förslag är att Trafikverket får uppdraget att ställa hårdare krav vid upphandling av Gotlandstrafik, till exempel på drivmedel eller förändrade trafikupplägg som möjliggör fartsänkningar och kraftigt minskad energiförbrukning.

Trafikanalys föreslår också flera ”styrmedel för att öka kunskapen om klimatstyrande åtgärder”. Här märks tillexempel ett ”omställningsprogram enligt norsk modell”. Detta program, som ska inrättas på initiativ av staten, är ett ”offentligt privat partnerskap och ett forum för en bred samling av sjöfartens aktörer från såväl säljar- som köparsidan liksom från berörda myndigheter och akademi”. Tanken är att driva på och påskynda teknikutvecklingen ”genom att deltagare i programmet initierar och gemensamt finansierar satsningar på pilotprojekt i tidiga utvecklingsfaser”, vilket enligt Trafikanalys ”minskar den finansiella risken för nya transportlösningar och för oprövad teknik”. 

Läs om fler styrmedel i Trafikanalys promemoria


Dela på
Senaste nytt