Skip to main content

Den maritima åtgärdsplanen överlämnad

10 november 2016

Under senaste året har en stor del av den maritima sektorn, under Sjöfartsforums ledning, arbetat med en maritim åtgärdsplan. Planen är en uppföljning av regeringens maritima strategi som kom hösten 2015 och innehåller flera förslag hur arbetet med strategin kan fortsätta.

Åtgärdsplanen som i sin helhet kommer dyka upp på Sjöfartsforums webbplats innehåll en lång rad punkter och förslag. Under presentationen lyfte Sjöfartsforums vd Joachim Glassell fram tre områden som särskilt viktiga, vikten av en förbättrad samhällsplanering, regelförenkling och forskning och innovation.

När det gäller förbättrad samhällsplanering lyfter åtgärdsplanen fram att kommunerna behöver stöd för utvecklingen av attraktiva kustområden och att den maritima näringens behov uppmärksammas i den långsiktiga samhällsplaneringen.  Åtgärder skulle kunna vara att stärka kommunernas och myndigheternas kompetensbehov för kust- och havsplanering och det finns även ett behov av nationella riktlinjer.

Krångliga och tidskrävande regler som inte harmoniserar med omvärlden är ett bekymmer som flera maritima företag brottas med. Åtgärdsplanen föreslår att "regelverkslotsar" tillsätts inom relevanta myndigheter som skulle kunna stötta företag. Dessutom måste en regelförenkling ske och myndigheter som jobbar helt eller delvis med maritima frågor behöver samordnas och koordineras bättre.

Under den tredje punkten, forskning och innovation efterlyste Joakim Glassell en maritim forskningssatsning, liknande Fordonsforskningsprogrammet fast i mindre skala. Det behovs ett kraftigt tillskott från staten för att Sverige ska kunna fortsätta ligga i den maritima forskningsfronten. Dessutom efterlyser den maritima sektorn en statlig samordnare för den maritima sektorn.

- För att maritima strategin ska få fotfäste och action behövs en samordnare från regeringshåll. Det skulle vara positivt för näringen att få en fokalpunkt, att det finns en instans man kan vända sig till, säger Joachim Glassell.

Infrastrukturminister Anna Johansson som var på plats och tog emot åtgärdsplanen sa att det är det är viktigt att koppla på den maritima strategin på andra områden, att det är viktigare att hitta synergieffekter med andra processer än att den maritima strategin skulle ha en egen överbyggnad.

- Men vi kommer bevaka att de maritima frågorna beaktas i andra sammanhang, säger Anna Johansson.

På frågan vad regeringen gjort för att efterleva den maritima strategin lyfte Anna Johansson fram de utredningsuppdrag som lagts och vars resultat kommer ligga till grund för fortsatt arbete med strategin.

  • Statistiska centralbyrån tar fram näringslivsstatistik för de maritima näringarna
  • Business Sweden kartlägger varor, tjänster, marknader och produkter för det maritima området
  • Havs- och Vattenmyndigheten utvärderar och följer upp den maritima strategin
  • Trafikanalys analyserar införandet av NECA
  • Sjöfartsverket utreder möjligheterna att utveckla inlandssjöfart och kustsjöfart.

Över 100 personer har varit involverade i arbete med den maritima åtgärdsplanen. Arbetet har skett i sex olika fokusgrupper och det har varit fyra öppna strategimöten under senaste året. När planen presenterades för infrastrukturministern bidrog en panel som representerade det maritima klustret med ytterligare perspektiv.

- Vi måste se utanför Sverige och måste kunna förhålla oss till omvärlden. Hur har de gjort? Det är inte att fuska att plocka smarta idéer från andra länder. Det är något vi kan göra, säger Rickard Engström, Svensk Sjöfart

- Det är viktigt att titta framåt och redan nu tänka på utbildningsinsatser för den kompetens som kommer behövas om 20 år, säger Jessica Hjerpe Olausson, Västra Götalandsregionen

- Det är viktigt att få till ett utökat samarbete med de nya näringarna. Det behöver vi jobba mer med och det kommer ske under Sjöfartsforums hatt, säger Karina Linnér, Marintekniskt forum.

Andreas Kron


Dela på