Skip to main content

Det mänskliga perspektivet ombord högpresterande marina fartyg

06 april 2018

Grov sjö och höga hastigheter kräver mycket av de människor som är ombord högpresterande marina fartyg, HPMC. (High Performance Marine Craft). I sin licentiatavhandling skriver Pahansen de Alwis vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan: "även om vi designar oförstörbara farkoster så används de av människor som är sköra."

Högpresterande marinfartyg (HPMC) är ett komplext system mellan människa-maskin som kräver hög prestanda, från såväl fartyg som personalen ombord. Fartygen används ofta inom marinen, kustbevakningen, tullen, särskilda militära operationer och räddningsenheter för att exempelvis störa ut eller förhindra fientlig verksamhet, beslagsoperationer, räddning och övervakning. Dag som natt måste det vara möjligt att färdas i hög fart i grov sjö för att genomföra uppdragen. Besättningen och passagerarna ombord bär ofta tung arbetsutrustning, inklusive kroppspansar, hjälmar och ibland mörkerglasögon Att vistas ombord en HPMC under dessa omständigheter gör personalen utsatt för skador. Ett faktum är att arbetsmiljöer som innehåller vibrationer och upprepade stötar ökar risken för negativa effekter på människors hälsa och prestanda, vilket är fallet ombord HPMC.

Feedback vid risk för skador
I sin forskning har Pahansen de Alwis och hans kollegor utvecklat en metod för att kontinuerligt analysera exponeringsförhållandena ombord en HPMC. Tanken är besättningen ska ges feedback när det finns risk för akuta skador eller att vibrationerna ombord kan leda till negativa effekter.

Ett webbaserat frågeformulär har utvecklats och validerats för att undersöka hälsan och arbetsförhållanden hos personal ombord en HPMC. Frågeformuläret har också testats i en pilotstudie. Under åtta veckor registrerades fartygsacceleration och GPS-data av vibrationsmätningssystem installerade ombord en HPMC medan arbetsrelaterad exponering, prestations- och hälsodata samlades in från den militära personalen ombord.

Överksrider standarder
Även om mängden data är begränsad indikerar resultaten från pilotstudien en avsevärd smärtfrekvens och hög vibrationsexponering som överskrider ISO-standarder och EU:s gränsvärden för vibrationer. Dessutom har en tvärsnittsstudie gjorts bland Kustbevakningens personal och data från 342 kustbevakare visar att smärta i rörelseapparaten (muskuloskeletala systemet) och mental utmattning är utbredd hos personalen. Resultaten är jämförelsevis högre än den hos den allmänna befolkningen vilket innebär att man bör beakta de mänskliga faktorerna när det gäller hälsa och prestanda vid designen och driften av HPMC skriver Pahansen de Alwis.

Vad har förvånat dig i dina resultat?

- En viktig observation är att det finns visuellt identifierbara trender i sambandet mellan subjektiv och objektiv arbetsexponering. Det observerades också under pilotprovet att större delen av den dagliga vibrationsexponeringen överstiger de dagliga vibrationsdosnivåer som rekommenderas i ISO-standarderna samt EU-lagstiftning, även om den personalen har undantagits från gränsvärdena för EU-lagstiftning, säger Pahansen de Alwis.

Forskningen kommer nu att fortsätta med ytterligare insamling av data från Kustbevakningen för att få tillräckliga epidemiologiska uppgifter om arbetsexponering, hälsa och prestanda för personal ombord högpresterande marina farkoster.. Syftet är att identifiera och kvantifiera exponeringseffekter som möjliggör bättre användning av befintliga standarder, stödja pågående utveckling av befintliga standarder och ge information för att hitta lämpliga konstruktions- och driftsgränser i regler och föreskrifter.

Read more: On Evaluation of Working Conditions aboard High-Performance Marine Craft


Dela på