Skip to main content

Kunskap krävs för överflyttning av gods

27 november 2017

Om överflyttning av gods från väg till sjö ska få fart krävs bland annat att kunskapen om intermodala närsjöfartslösningar förbättras och att samverkan stärks mellan transportörer och transportköpare. Det visar en studie Maritimt Forum låtit göra där transportköpare och varuägare har djupintervjuats.

Maritimt Forum har djupintervjuat knappt ett 20-tal varuägare och transportköpare om deras inställning till närsjöfarten, det vill säga trafikslingor som knyter ihop svenska inlands- och kusthamnar med europeiska hamnar. Det finns en utbredd ambition inom både politik och näringsliv att Sverige skall ställa om till ett fossilfritt samhälle och en del av lösningen är att vi använder transporter på ett smartare sätt och att det sker en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.Trots det är sjöfartens andel av det totala transportarbetet i Sverige lägre än vad som kan förväntas trots EU:s längsta kuststräcka och seglingsbara insjöar.

Regeringen tillsatte 2016 en utredning för att utreda potentialen för kustsjöfart och inre vattenvägar. Utredningen visar att grundförutsättningarna för att föra över gods från land till sjö är goda och att den största potentialen finns inom närsjöfarten. Utredningen har dock inte haft möjlighet att ta med transportköparna/varuägarnas behov och för att fylla kunskapsbehovet kring hur varuägare resonerar kring överflyttning av gods från väg till sjö har Maritimt Forum under 2017 intervjuat varuägare om hur de ser på närsjötransporter.

Resultaten visar bland annat att det finns en skiftande kännedom om närsjöfarten bland varuägarna. Vanan att använda sjöfart är utbredd, men det gäller framför allt den transoceana sjöfarten för transporter till och från Asien och andra kontinenter. Kännedom om närsjöfart och aktörer som erbjuder dessa intraeuropeiska sjötransporter är däremot ofta på en väsentligt lägre nivå. Skälet till detta är dels att kunskapen ofta saknas hos varuägarna, men också att leverantörer av närsjöfart inte marknadsfört sina tjänster i tillräcklig utsträckning.

Företagen efterlyser också bättre tillförlitlighet och precision i transporterna från sjöfarten och det indikerar att närsjöfarten behöver satsa på tillitsskapande åtgärder.

Ofta nämns priset som en akilleshäl för närsjöfarten men det rankas olika av olika varuägare. För många är dock transportpriset direkt avgörande. Det är ofrånkomligt att lasthantering i hamn och andra faktorer gör att närsjöfarten brottas med en konkurrensproblematik gentemot lastbilen men utmaningen finns i stor utsträckning i att undvika tomma transporter, vilket också ur klimat- och miljöperspektiv är en avgörande faktor. Samtidigt som detta är en kunskapsfråga är det också en strategisk fråga för trafikplanerande myndigheter att hitta effektiva styrmedel för bättre balans mellan export- och importflöden.

Om studien:
Bland företagen återfinns både importörer och exportörer. Det största företaget omsätter 300 miljarder kronor per år medan det minsta omsätter 300 miljoner kronor per år. Företagen är producenter, grossister och detaljister. De representerar traditionellt transporttunga basindustrier såväl som detaljhandel.

Om Maritimt Forum:
Maritimt Forum är en intresseförening med cirka 100 medlemmar inom sjöfarten och maritim näring både bland rederier och hamnar med syfte att främja sjöfart och andra maritima frågor.

Related content: 

Läs mer och ladda hem rapporten hos Maritim Forum.


Dela på