Skip to main content

Lighthouse är med och leder utvecklingen

17 november 2020

En ny rapport från International Transport Forum visar på hur de nordiska länderna leder utvecklingen mot en renare och fossilfri sjöfart. När ländernas forskningsprogram diskuteras står Lighthouse i centrum som svensk representant.

Rapporten Navigating Towards Cleaner Maritime Shipping – Lessons From the Nordic Region som International Transport Forum publicerar idag fokuserar på de nordiska ländernas väg till en fossilfri och renare sjöfart. Hur kan de energi- och miljöpolitiska målen nås, hur kan luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser minskas? Ny teknik, möjliga lösningar och dess status i utvecklingen beskrivs. De olika ländernas handlingsplaner, tekniska och finansiella hinder samt regelverk analyseras.


Så vad säger resultatet? Jo, sammantaget att de nordiska länderna är banbrytande och går i bräschen för att minska sjöfartens miljöpåverkan, vilket gör rapporten relevant över hela världen. När forskning och innovation diskuteras nämns Trafikverket som huvudfinansiär för svensk sjöfartsforskning (med en budget på 100 miljoner per år fram till 2022) medan Lighthouse tar plats som den svenska samverkansplattformen för forskning och innovation inom den maritima sektorn. Verksamheten och dess triple helix-samverkan mellan industri, akademi och myndigheter, beskrivs ganska ingående. Lighthouse engagemang i EU:s teknikplattform Waterborne nämns till exempel, liksom initiativet man tagit för att skapa en svensk nationell agenda för sjöfartsforskning och innovation.

Även om de nordiska länderna går i bräschen så påpekar rapporten att det är viktigt att utvecklings- och innovationstakten accelereras upp ytterligare. Man ger därför ett antal rekommendationer. Bland annat föreslår man att hårdare internationella regler kring energieffektivitet för både befintliga och nya fartyg införs, att elektrifiering av närsjöfart och tillhandahållande av landströmsförsörjning stimuleras ytterligare, att det arbetas för ett införande av internationella regler kring livscykelutsläpp av marina bränslen, att ett pris sätts på koldioxidutsläpp samt att fler pilotprojekt som testar nya bränslen startas.

Läs International Transport Forums rapport här


Dela på