Skip to main content

Ny Lighthouse-rapport: Vattenvägen - den intermodala pusselbiten

09 februari 2017

Transportsystemet behöver utvecklas för både gods och passagerare. Konkreta problem är utsläpp och annan miljöpåverkan, trängsel på vägnätet, delvis också på spår, och i kollektivtrafiken. Dessutom råder det osäkerhet kring transportsystemets sårbarhet och resilience. I en ny förstudie initierad av Lighthouse undersöks vattenvägen som transportresurs.

I EU och i Sverige uttrycks ett allt större intresse för vilka möjligheter vattenvägarna kan erbjuda. Ofta uttrycks en principiell vilja att helt sonika flytta transporter från väg till köl eller järnväg. Förstudien frågar hur det låter sig göras och hur man bedömer om det är vettigt. Inledningsvis illustreras hur de svenska inre vattenvägarna kan användas för lokala och regionala godstransporter. Värden identifieras som potentiellt kan realiseras till nyttor. Till exempel, ökad framkomlighet och bättre markanvändning i urbana miljöer, minskad belastning på väg och järnvägsnät, redundanta transportvägar, lägre systemsårbarhet, systemflexibilitet, energieffektivitet och lågt buller.

Samtidigt står det klart att fartygens utsläpp av kväveoxider och partiklar behöver minskas. Tekniskt finns också frågetecken kring vinterförhållanden och miljöriskbedömning samt behov av att utveckla gränsytorna till väg- och järnväg vilket kan handla om omlastning och tillgänglighet till kajer och hamnar.

Studien visar att modellstrukturer kring logistik och samhällsekonomiska kalkyler är väl uppbyggda men med stora osäkerheter och svagheter när det gäller inre och urbana vattenvägar. Dessutom fokuserar modellerna på bedömningen av infrastrukturinvesteringar (de lägre stegen i Trafikverkets fyrstegsprincip, bygg om och bygg nytt) men metoder och verktyg saknas för att bedöma åtgärder som riktar sig mot de två första stegen tänk om och optimera dit tillexempel genvägar eller politiska styrmedel hör.

Avslutningsvis lyfts utvecklingsmöjligheter fram. Det handlar om teknik, drift och infrastruktur men också om utveckling av de modeller och analysverktyg som behövs för att ge samhällsplanerare och transportköpare bra beslutsunderlag.

Ladda ner rapporten här (PDF)

Karl Garme, KTH presenterar rapporten:

https://www.youtube.com/embed/XddjdUXqpzA

Related content: 

Läs mer om förstudien och ladda ner rapporten här.


Dela på