Skip to main content

OECD: Sverige världsledande inom sjöfartens klimatomställning

21 mars 2018

Den svenska sjöfartens klimatomställning ligger i framkant jämfört med andra sjöfartsnationer. Det skriver OECD i en rapport som presenterades i mars.

Rapporten är skriven av Olaf Merk, med bidrag från Bénédicte Busquet. Rapporten har gjorts möjlig genom ett frivilligt bidrag från Svensk Sjöfart. I rapporten får Sverige får stort beröm för det arbete som pågår för att begränsa sjöfartens kodioxidutsläpp. Samarbete, finansiering och regelverk är nyckelord och bidragande faktorer för den svenska sjöfartens unika klimatomställning.

Men mer behöver göras om sjöfartssektorn ska nå målet om nollutsläpp år 2050.

Affärsmodellen för låg-koldioxid-sjöfart är otydlig skriver OECD. För rederierna är det svårt att veta om de får tillbaka sina investerade pengar och nuvarande finansiella ramar tar inte hänsyn till det värde lägre koldioxidutsläpp innebär. Även om fartyg som kör på tjockolja kan ses som en förlorade tillgångar (stranded assets) så har det ännu inte inträffat. För en jämnare övergång till en koldioxidfri fart kan ytterligare finansiella verktyg och incitament behövas från både privata och offentliga finansiärer.

Sveriges regering har formulerat ambitiösa koldioxidmål. Men ambition har ännu inte lett till en sammanhängande och övergripande strategi för en koldioxidfri sjöfartssektor. I vissa fall, till exempel de nya farledsavgifterna, som försvårar utvecklingen av koldioxidsnål sjöfart skriver OECD.

Även om svensk sjöfart kan bli en pionjär så kommer de globala koldioxidutsläppen inte påverkas nämnvärt. Därför måste de goda exemplen skalas upp till en global nivå för att de totala utsläppen ska minska. OECD nämner Zero Vision Tool som ett instrument som kan tillämpas i andra för att lösa flaskhalsar i samband med att minska sjöfartens koldioxidutsläpp.

Rekommendationer från OECD:

  • Tillhandahåll mer finansiella verktyg och incitament för att stödja minskade koldioxidutsläpp
  • Öka det offentligt stödet till den maritima sektorn för minskade koldioxidutsläpp
  • Skala upp de goda exemplen till en internationell nivå

Read the full report here.


Dela på