Skip to main content

Pengar till sjöfartsrelaterad forskning

07 november 2016

Två olika forskningsprojekt med fokus på sjöfarten har beviljats stöd från Vinnova. Det ena handlar om miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar medan det andra tar sig an distributionskedjans effektivitet. Ett flertal parter är med i projekten, bland dem Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och IVL Svensk Miljöinstitutet, båda medlemmar i Lighthouse.

Miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar 

Syftet med projektet är att, utifrån en tvärvetenskaplig ansats, undersöka hur differentierade miljöavgifter och incitament i hamnar kan minska miljöpåverkan från de olika trafikslag som trafikerar hamnarna. Projektets huvudfokus ligger på lokal nivå för att förbättra luftkvaliten i hamnstaden, men även klimatpåverkan ingår. Det långsiktiga målet med arbetet är att verka för en övergång till miljöeffektivare trafikslag, fordon, fartyg, tekniker och alternativa bränslen, vilket är en ytterst viktig uppgift för att nå våra miljö och klimatmål för transporter. I projektgruppen ingår IVL Svenska miljöinstitutet (IVL), Göteborgs universitet (GU), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Göteborgs Hamn, Trelleborgs Hamn och Stockholms Hamnar.

Projektet adresserar både incitament och avgifter för land- och sjötransporter till och från hamnar. Exempel på incitament är förtur i kön vid inpassage till hamnen för lastbilar med högre Euroklass och avgifter kan differentieras beroende på vilken typ av bränsle som används av fartygen och lastbilarna. En ankomstavgift baserad på lastbilarnas miljöprestanda kan vara ett mycket kraftigt styrmedel för att reducera vägtrafikens emissioner i stadsmiljön. Syftet med avgifterna och incitamenten är att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt genom att påverka rederier, åkerier och tågoperatörer att välja miljöeffektivare lösningar.

Supply Chain Finance: Nya roller för logistik- och transportindustrin

En distributionskedja är uppenbart inte starkare än sin svagaste länk och därför behöver effektiviteten i en distributionskedja studeras ur ett övergripande holistiskt perspektiv för att skapa synlighet för transportsektorn att på ett målmedvetets sätt kunna möta konkurrens- och miljömässiga utmaningar. Detta projekt är en del av en bredare forskningsinsats vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som tar ett sådant holistiskt perspektiv inom ramen för supply chain finansiering.

Projektet syftar till att bidra till de politiska transportmålen genom att analysera och utveckla nya och innovativa system och förfaranden för att integrera flöden längs distributionskedjorna. Framför allt sammanför projektet logistik, ekonomi och juridik för att ta itu med funktionalitetsmål på företagsnivå genom att fokusera på plattformar för elektronisk informationsdelning som ett medel för ökad effektivitet i distributionskedjan.
 

Projekten kommer genomföras på två år med start i december 2016.


Dela på