Skip to main content

Sprinklersystemen måste förbättras

04 juni 2021

Dåligt fungerande brandsläckningssystem har de senaste åren återkommande pekats ut som en orsak till att okontrollerade bränder uppstått på rorofartyg. Projektet ReliS, som påbörjats inom Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver, ska ta fram förslag på hur sprinklersystem på rorodäck kan förbättras och göras mer tillförlitliga.


När detta skrivs håller containerfartyget Pearl på att sjunka utanför Sri Lanka efter att ha brunnit i två veckor. Ingen har kommit till skada, men lasten av kemikalier, bland annat 25 ton av olika syror, hotar nu att förorena landets västra kust. Brandorsaken tros vara en kemisk reaktion efter ett läckage i en av containrarna.

Bränder på fartyg kan få förödande konsekvenser. Därför är det förstås a och o att varje fartyg har ett brandsläckningssystem som fungerar. När det gäller rorofartyg har analyser visat att tillförlitligheten hos befintliga sprinklersystem, som ofta är flera decennier gamla, är bristfällig.

– Analyser av de senaste årens bränder på rorofartyg visar att det finns en korrelation mellan felfunktion hos sprinklersystemen och större bränder och, i värsta fall, totalstörda fartyg, säger Anna Olofsson, brandingenjör på RISE, som leder arbetet med förstudien ReliS – Reliable Sprinkler.

– Det är vanligt att smuts sätter igen munstyckena. Då kommer inget vatten och på fartygen har man hittat sina egna lösningar för det. Vissa spolar med sötvatten, andra torkar med luft. Man tar loss och rengör och så funkar det. Men om några månader så är problemet tillbaka.

Alla sektioner i ett fartygs sprinklersystem testas i regel inte samtidigt och som reglerna ser ut idag kan det ta en period på flera år innan alla gåtts igenom.
– Det finns rederier som har högre ambitioner och som kör hela systemet varje år, men det kan också vara så att vissa sektioner står länge utan att köras rent. Vi har gjort ett tiotal intervjuer med ombordpersonal, liksom med kontrollanter från myndigheter och klass, och alla säger att det alltid är ett eller flera munstycken som är igensatta när man gör tester.

Tanken är att ReliS-projektet ska ringa in vilka lösningar på problematiken som samtliga parter – fartygsägare, kontrollerande myndigheter, klassningssällskap – kan komma överens om är gångbara. Vissa saker kanske går att göra inom gällande regelverk, andra kanske kräver förändringar.

– Just nu håller vi på med litteraturstudier samtidigt som vi gör en insamling om problembilden. Lösningarna kommer efterhand som vi gör intervjuer. Vi har också kontaktat andra branscher, till exempel för oljeriggar och tunnlar, för att få input om vad som gäller där. Vi gör även studiebesök ombord på fartyg för att se hur det går till när sprinklersystem testas, säger Anna Olofsson.

Projektet ReliS pågår året ut. Resultaten, främst förslag på förbättringar för sprinklersystemens tekniska och operationella design, kommer då att presenteras på Lighthouse hemsida. Långsiktigt hoppas man att projektet kommer att leda till internationella rekommendationer då resultaten också kommer att delges IMO.


Dela på