Skip to main content

2021 - året då det blev allvar

30 december 2021

En containerkris och ett fartyg på tvären i Suezkanalen synliggjorde sjöfartens betydelse för världen och hur sårbart systemet är som föder oss. Men allra viktigast, åtminstone för sjöfartsforskningen, var ett tufft klimatpaket från EU och en alarmerande rapport från FN:s klimatpanel. Äntligen blev det som vi på Lighthouse håller på med ”viktigt på riktigt”.
Här presenterar vi ett axplock av vad vi sysslat med under 2021.

På Lighthouse kan vi inte prata om 2021 utan att nämna 2020 och kanske främst den 5 mars det året. Det var sista dagen vi arbetade tillsammans på kontoret på Lindholmen innan en av oss blev sjuk och pandemin slog till. Och vi var verkligen tillsammans. Hela branschen var där! Nåja, åtminstone en hel del representanter för den. Ett stort projekt som skulle räcka hela det året och en bit in på 2021 hade just påbörjats och nu hölls en första stor workshop på vägen mot ett gemensamt ställningstagande i en nationell agenda för sjöfartsforskning och -innovation. Ingen anade att det skulle bli den sista fysiska workshopen innan zoom och teams tog över.

Ett drygt år senare kunde ändå NRIA Sjöfart 2021 överlämnas till näringsminister Ibrahim Baylan. Agendan presenterades på ett webinar och i Altinget publicerades ett debattinlägg om varför s behövs.

Trots pandemi och hemmaarbete fortsatte Lighthouse arbete med förstudier, innovationsprojekt och forskningsprojekt relativt ostört under 2021. Inom Trafikverkets branschprogram startades flera nya projekt samtidigt som andra blev klara. Dessa presenterades i sammanlagt  18 populärvetenskapliga artiklar på Lighthouse hemsida som handlar om allt från smarta fartyg, säkerhet och förbättrad arbetsmiljö till koldioxidavskiljning, vätgas och lätta elfartyg. Det senare tillägnades ett eget webinar (Lätta elfartyg) i början av juli medan andra redan hunnit presenteras på webinariet Vårens resultat från Hållbar sjöfart i mars.  

Sjöfartens påverkan handlar inte bara om klimatet utan också om den marina miljön. Forskning om båtbottenfärger, giftutsläpp och sjöfartens bidrag till övergödning får därför inte hamna i skymundan. Det gäller också forskningen om undervattensbuller – emissonen som inte syns – som diskuterades på ett webinar i maj.

En het fråga inom sjöfarten under året har varit sjöfartens inkludering i EU ETS – EU:s system för handel med utsläppsrätter. Lighthouse publicerade en förstudie i frågan redan i maj 2020 och ganska exakt ett år senare genomförde vi ett webinar på temat.

Vid sidan av branschprogrammet Hållbar sjöfart har ytterligare tre Lighthouseförstudier som behandlar aktuella frågor blivit klara. I augusti publicerades två av dessa; en om hur sjukvården kan förbättras ombord och en om hur sjöfarten klarade pandemins första år. Men hur ska alla forsknings- och utvecklingsprojekt struktureras och samordnas nu när satsningarna på hållbar sjöfart förväntas öka? Vi kan ju inte riskera att alla springer på samma boll eller att någon vikt del att forska om glöms bort. Svaret kom i form av en Lighthouseförstudie gjord av forskare på Chalmers och IVL som publicerades i november.

Under 2021 har Lighthouse fortsatt arbetet med att starta upp fokusgrupper (ett arbete som initierades 2020) där relevanta aktörer från akademi, näring och myndigheter arbetar tillsammans kring viktiga frågor och områden för att driva dem framåt. Fokusgrupperna Hamnar, Smarta fartyg och Urban sjöfart kom igång med workshops medan Fossilfri sjöfart har sitt uppstartsmöte i februari 2022. Den nya fokusgruppen lanserades på ett webinar om Hållbara bränslen där vätgas, ammoniak, el, vind och annat diskuterades.


Dela på