Skip to main content

Sjöfartens omställning påverkas knappt av handel med utsläppsrätter

22 februari 2023

På kort sikt förväntas inte sjöfartens inkludering i EU:s utsläppshandelsystem vara tillräcklig för att främja en storskalig bränsleomställning inom sektorn. Enligt en ny rapport är utsläppsrätterna för billiga.

I EU-kommissionens gröna giv från 2019 sattes målet högt: EU ska vara klimatneutralt senast 2050. Därför behövdes också EU:s handel för utsläppsrätter – EU ETS – ses över vilket bland annat lett till att också sjöfarten ska inkluderas i systemet från och med 2024.

I rapporten Impact of including maritime transport in the EU ETS som författats av forskare från IVL, Göteborgs universitet och World Maritime University fastslås att inkluderingen av sjöfarten i EU ETS är ett viktigt styrmedel för att minska koldioxidutsläppen. Samtidigt är det inte säkert att det räcker till. Enligt rapporten är nämligen höga priser på utsläppsrätter avgörande för att stimulera investeringar och åtgärder som minskar sjöfartens koldioxidutsläpp.

– Priset på utsläppen ligger nu ungefär på 80 euro per ton och i rapportens ekonomiska modell har vi räknat på ett pris på 100 euro per ton. Det innebär att åtgärder kring energieffektivisering, till exempel motorförbättringar blir lönsamma, medan en övergång till förnybara bränslen troligen inte blir det. Det är tre, fyra gånger så dyrt, säger Erik Fridell på IVL- svenska miljöinstitutet, en av forskarna bakom rapporten.

Men en kostnad på 80 eller 100 euro per ton utsläpp kommer förstås att innebära högre transportkostnader – något som man brukar säga i slutändan drabbar konsumenterna.

– Ett par gympaskor kanske inte bli så mycket dyrare, men för lågvärdigt gods som till exempel papper eller trä där transportkostnaderna utgör en stor del av värdet kan det bli dyrare.

Rapporten har också tagit tempen på hur branschen förehåller sig till sjöfartens inträde i EU ETS. Och överlag tycker man det är positivt. På sikt tror man det kommer att leda till energieffektivisering och nya bränslen. Man bedömer dock att det finns en viss risk för en viss överflyttning av gods från sjö till väg, framför allt på längre roro- och ropax-rutter.

En annan reflektion från rapporten är att medvetenheten om sjöfartens inträde i EU ETS inte är speciellt hög bland transportköpare – många hade inte hört talas om utsläppshandelsystemet.

–  Handeln med utsläppsrätter har ju haft en otroligt stor betydelse för energisektorn i Europa, men har inte varit applicerbar på transportsektorn. Så det kanske inte är så konstigt att man inte har koll på EU ETS.

Även om sjöfarten initialt inte kommer att ställa om till nya bränslen så kommer utsläppen totalt att reduceras i Europa. Införandet av sjöfartens inträde i EU ETS kan nämligen leda till ökade utsläppsminskningar av koldioxid inom andra sektorer.

– Dessutom kommer luftföroreningarna att minska, det blir till exempel mindre utsläpp av kväveoxider, säger Erik Fridell.

Läs våra tidigare artiklar om EU ETS:
Inga mindre fartyg i EU:s handel med utsläppsrätter
Beslut om sjöfartens inkludering i EU:s utsläppshandel


Dela på